ศศช.บ้านแมะแตะแหละกุย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแมะแตะแหละกุย

บ้านแมะแตะและกุย ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ได้อพยพมาจากบ้านปิพอ มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่ดอย “แดลอ” เมื่อปี พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ได้ 5 ปี มีการเสียชีวิตและเจ็บป่วย จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแมะแตะแหละกุย เมื่อปีพ.ศ.2520  จนถึงปัจจุบัน

คำว่า “แมะแตะแหละกุย” แปลว่า “บ่อแพะ” ซึ่งนายนะจูเป็นผู้ตั้งให้  หมู่บ้านมีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และตั้งอยู่บริเวณลำห้วย “ดูโบโก”ซึ่งตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะคล้าย ต้นอ้อย

ที่ตั้ง หมู่บ้านแมะแตะแหละกุย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศตะวันออก   ติดกับ บ้านปิยอทะ ม.13 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดกับ บ้านยะลิกุย ม. 12 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับ บ้านขุนตื่นน้อย ม.6  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  • ทิศใต้ ติดกับ บ้านปิพอ ม. 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

การคมนาคม

  • ระยะทางห่างจากตัวอำเภออมก๋อย  110 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
  • ถนนลูกรังและดินแดง
  • รถยนต์สามารถสัญจรสะดวกได้ดีในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ของทุกปี

ผู้นำทางราชการ

  • นายละคือ  กุ่ยแฮ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ชาติพันธ์    ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง(สกอร์)
ประชากร      จำนวน  86 คน     17 ครัวเรือน
ศาสนา    ประชากรนับถือศาสนาพุทธ(ผี) ,คริสต์ 2 ครัวเรือน
อาชีพ    ทำไร่,เลี้ยงสัตว์

ประวัติ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแมะแตะแหละกุย
ศศช.บ้านแมะแตะแหละกุย สร้างเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)  ในสมเด็จพระเทพรัตฯ ใช้งบประมาณ 150,000 บาท ซึ่งทางครูนิเทศ ครูผู้สอนและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นจนเสร็จเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2550 และได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมความพร้อมจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6(ช่วงชั้นที่ 1-3)และเปิดสอนผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้เรียนผู้ใหญ่ มีครูผู้สอนประจำ ศศช.จำนวน 2 คน

ครูผู้สอนประจำ ศศช.
นางสาววิภาวรรณ เมธาสุข    ครูประจำศศช.         (08-0032-3567)
นางสาวพัชนี  วิชัย        ครูผู้ช่วยประจำศศช.  (08-0677-0079)

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress