ศศช.บ้านเลอะตอ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านเลอะตอ

บ้านเลอะตอ หมู่ 12  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้ง  2490  ชุมชนบ้านเลอะตอ  เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก  ที่บ้าน  “ อิพอคี ”  ตั้งชื่อตามนายอิโพซึ่งถูกเสือกัดตายสมัยนั้น  บรรพบุรุษย้ายมาจากที่ใดและอาศัยอยู่ที่นี่ได้กี่ปีไม่มีผู้ใดทราบ หลังจากนั้นย้ายมาอยู่ที่ 4 พับชื่อบ้านว่า “ ทีเดอท้อที  ซึ่งแปลว่า ขุนห้วยกุ้ง  ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อม  อาศัยอยู่ได้ประมาณ  12  หลังนั้นอพยพถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่บ้าน “ บอออ  ซึ่งแปลว่า  ไม้ข้าวหลาม  อาศัยอยู่ประมาณ  3-4  ปี  หลังจากนั้น  ย้ายมาอยู่ที่เลอะตอล่าง  บางส่วนมาอาศัยอยู่ที่บ้าน “ เลเตอคี “ ซึ่งแปลว่า  หุบเขาน้ำตก  วังน้ำวน   อาศัยได้ประมาณ 4  ปี  จึงได้อพยพย้ายมาที่บ้านเลอะตอ  ปัจจุบัน  เมื่อปี  2530  คำว่าเลอะตอ  แปลว่า  มะหินทับ

สภาพที่อยู่อาศัย  มีภูเขาล้อมลอบทั้ง  2  ด้าน  ปัจจุบันมีประชากร   26  หลังคา  28  ครอบครัว  ประชากร  116  คน  เป็น ชาย   58  คน  หญิง   58  คน

พิกัดที่ตั้ง  X = 0432972  Y = 1922880 ระหว่างแผ่นที่  4643  I  ความสูงระดับน้ำทะเล  1209  เมตร

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก  ทำไร่  ทำนา
อาชีพรอง  รับจ้าง  ทำสวน

การคมนาคม
จากตัวอำเภออมก๋อยถึงบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น  76  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง  จากบ้านใหม่  ถึง  บ้านเลอะตอ  ระยะทาง 14  กิโลเมตร  เป็นถนนดินดำ  ระยะทางจากอำเภออมก๋อย  ถึงบ้านเลอะตอ    90  กิโลเมตร

ศาสนา ชาวบ้าน  นับถือ  ศาสนาพุทธ  /  ผี

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศตะวันออก  ติดต่อ  บ้านใหม่
 • ทิศตะวันตก    ติดต่อ  บ้านใหม่ทอง
 • ทิศเหนือ  ติดต่อ  บ้านซิแบล
 • ทิศใต้  ติดต่อ  บ้านปิยอทะ

ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน

 • นายเก่บ่อ   แหย่ทู      ประธานคณะกรรมการ (ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  12)
 • นายมะเก่   แหย่ทู    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายเชะแช   จ่อโพ    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายดิคือ    แปะซอ    กรรมการ
 • นายตูวา   แหย่ทู    กรรมการ
 • นายปลิหลิ   จ่อโพ      กรรมการ
 • นายหล้าชู    แหย่ทู    กรรมการ
 • นายมุดี    สถิรกุลพงศ์    กรรมการ
 • นายเอะจ่า    พะเถ    กรรมการ
 • นายดาโพ    แปะซอ    กรรมการ
 • นายลิยา    หล้าหลวง    กรรมการ
 • นายจ่าโพ    พอน่อ    กรรมการ

ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลประชากร
บ้านเลอะตอ หมู่ที่ 12  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลอะตอมีจำนวนหลังคาเรือน        32    หลังคาเรือน
บ้านเลอะตอมีจำนวนครัวเรือน        34    ครัวเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านเลอะตอ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “ แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะตอ  ตั้งอยู่ที่ หมู่  12  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดสร้างขึ้น  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2549   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง  ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง”  ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  และดำเนินงาน ระยะที่ 4 ใช้งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  150,000  บาท  ซึ่งครูและชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 เริ่มดำเนินการจัดการศึกษา  ตั้งแต่เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550 เป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของอาคาร / เป็นหลังคามุงสังกะสี  มีตัวอาคารเป็นพื้นอาคารเทปูนซีเมนต์  ขนาดตัวอาคาร  ขนาดความกว้าง  6  เมตร  ความยาว  13.5  เมตร

ภายในอาคารประกอบด้วย
–  มุมห้องเรียน  ขนาดความกว้าง  6  เมตร  ความยาว  6  เมตร
–  มุมบันเทิง/ มุมพักผ่อน  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  3  เมตร
–  มุมเก็บวัสดุเอนกประสงค์  ขนาดความกว้าง 1.20  เมตร  ยาว  3  เมตร
–  ห้องน้ำห้องส้วม  จำนวน  1  ห้อง
–  ห้องนอนครู  จำนวน  1  ห้อง
–  ห้องครัว   ขนาด  1.50  เมตร  ยาว  3  เมตร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress