ศศช.บ้านเคอะกะชอเด

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านเคอะกะชอเด

หมู่บ้านเคอะกะชอเด เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2535 โดยนายพะละเชอ หาญอริพ่าย และครอบครัวเป็นครอบครัวแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในหมู่บ้านแห่งนี้ และได้มีประชากรเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด 21 หลังคา 25 ครอบครัว
คำว่า เคอะกะชอเด เป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึง สามแยกช้าง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้จะมีทางแยก 3 ทาง ของเขตการติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียง

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูง ตั้งบ้านเรือนตามไหล่เขา

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ ทำไร่ข้าว ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

การคมนาคม
ถนนลาดยางจาก อ.อมก๋อย ถึง ต.แม่ตื่น 76 กม.และถนนลูกรังไปถึงหมู่บ้าน 28 กม.

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และผี

ผู้นำชุมชน
นายสุธี รุ่งดำรงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก่อหล่า พะดี ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม งานจักสาน
นางสาวหน่อแอะ หาญอริพ่าย ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม งานทอผ้ากะเหรี่ยง

ระบบสาธารณูปโภค

  • การสื่อสาร – มีจุดรับสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบางจุด
  • ระบบไฟฟ้าในชุมชน – มี 10 หลังคาที่ใช้ไฟฟ้าจาก solar cell 1 แผง อีก 11 หลังคาไม่มีไฟฟ้าใช้
  • ประปา – ประปาภูเขา
  • ห้องสุขา – ในชุมชน มีส้วมใช้ 5 หลังคาเรือน แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมต้องซ่อมแซม ชาวบ้านต้องการขอรับการสนับสนุนห้องสุขามาก

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคอะกะชอเด
ศศช.บ้านเคอะกะชอเด ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยความร่วมมือจากชาวบ้าน ครูผู้สอนและภาคเอกชน โดยตัวอาคารเป็นแบบไม้ไผ่ชั้นเดียว มุงด้วยใบตองตึง พ.ศ. 2549 ตัวอาคารของศูนย์การเรียนได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นอาคารไม้ ยกพื้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะค่ายอาสาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพื้นอาคารเรียนได้ชำรุด เกิดการเอนเอียงของไม้ และหลังคามีรอยแตก ร้าว ทำให้เวลาฝนตกเกิดปัญหาน้ำรั่ว ต้องการซ่อมแซม

ด้านการจัดการเรียนการสอน เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีพ.ศ. 2542 จึงแต่ได้หยุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปี 2551 เนื่องจากผู้เรียนย้ายไปเรียนที่อื่น จนกระทั้งในปี 2552 ทางชาวบ้านได้ขอครูเข้าไปจัดการเรียนการสอนอีกครั้งเนื่องจากเด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องการเดินทางไปเรียนที่อื่น ปัจจุบันจึงได้มีการจัดกิจกรรมการสอนอีกครั้ง ทุกระดับ ทั้งเด็กเล็ก นักศึกษาสายสามัญ ส่งเสริมการรู้หนังสือ(ผู้ใหญ่) โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress