ศศช.บ้านเลอะกรา

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านเลอะกรา

บ้านเลอะกราเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงสกอว์  คนในท้องถิ่นมักจะเรียกว่า “ยางกะเลอ” ส่วนทางภาคกลางจะเรียกว่า “ปากะญอ” บ้านเลอะกราเป็นหย่อมบ้านหนึ่งใน 4 หย่อมบ้านของหมู่ที่ 15 ซึ่งประกอบไปด้วย บ้านบราโกร บ้านเลอะกรา   บ้านทะโกรเด   บ้านห้วยโป่ง

บ้านเลอะกราชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  มอคี  ทิศเหนือติดกับภูเขาบ้านปิยอทะ ทิศไต้ติดกับบ้านทะโกรเด ทิศตะวันอกติดกับบ้านบราโกร ทิศตะวันตกติดกับบ้านขุนตื่นใหม่ แรกเริ่มที่บ้านเลอะกราเป็นป่าเขา มีชาวบ้านอพยพเข้ามาทำกินเมื่อประมาณ  80 ปีก่อน เพราะ มีน้ำไหล ผ่านตลอดปี มอคี จึงมีความหมายว่า ร่องห้วยโป่งน้ำร้อน มอ แปลว่า โป่งน้ำร้อน คี แปลว่าหิน หรือก้อนหิน ภาษาประจำเผ่าคือภาษากระเหรี่ยงสกอว์ หรือ ภาษาปากะญอ

 

 

ผู้นำชุมชน

 • นาย พะดิ๊   ดุษฎีไมตรี   ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายคือเก    เก่งไฉไล  ส.อบต. หมู่บ้านเลอะกรา
 • นาย คาดี   มะเชอพะ     อสม.ประจำหมู่บ้าน
 • นายแดแฮ    ดาซอ     อสม.ประจำหมู่บ้าน
 • นายพะแซะดา     เกียรติยิ่งศิริ อสม.ประจำหมู่บ้าน
 • นายเส่ดี    ประกายคีรีสุข     อสม.ประจำหมู่บ้าน
 • นายลึดี   เก่งไฉไล     อสม.ประจำหมู่บ้าน

ลักษณะทางภูมิประเทศ
หมู่บ้านเลอะกราตั้งอยู่กลางหุบเขาพื้นที่ทั้งสี่ทิศติดภูเขามีลำห้วยไหลผ่านหลังหมู่บ้านข้างบนหมู่บ้านเป็นภูเขาสูงติดกับเขตของบ้านขุนตื่นใหม่ข้างล่างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาโดยรอบส่วนใหญ่จะติภูเขาในฤดูร้อนอากาศจะร้อนในฤดูฝนจะมีฝนตกซุกในฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก

สภาพเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตร  คือ  ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ มีร้านขายของชำอยู่2ร้าน จะมีบางส่วนที่ไปรับจ้าง ที่ หน่วยห้วยโป่ง บ้างก็หาของป่าไปขาย ซึ่ง มีทั้งพืช และสัตว์ป่าส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

การคมนาคม
ถนนรถยนต์ถึงในฤดูร้อนและฤดูหนาว ในฤดูฝนการเดินทางด้วยรถยนต์ค่อนข้างลำบากในบางเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนรถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ เนื่องจากถนนเป็นดินลูกลังฝนตกหนักเป็นดินโคลนเละจะขึ้นพื้นที่ได้ก็แต่รถจักรยานยนต์ บางครั้งต้องพันโซ่ที่ล้อจึงจะขึ้นได้

ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 70% ศาสนา คริสต์30% และยังมีการเลี้ยงผีอันเป็นความเชื่อเก่าแก่ทำสืบต่อกันมา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การตีมีดโดยมีนายเมอะเลอะ  วิมุตวโรตน์ เป็นภูมิปัญญาในการตีมีดและอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
งานจักสานผู้คนส่วนใหญ่จะสามารถทำเครื่องจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทำจาก ไม้ไผ่ได้เองเพราะมีการทำสืบทอดกันมา
ยาสมุนไพรได้มีการประกอบยาสมุนไพรใช้รักษาโรคในหมู่บ้านผู้มีความรู้ในด้านนี้มีหลายคนเช่นนางจาแมละ  นายพะแมะเซและผู้เฒ่าอีกหลายคนยังคงประกอบยาสมุนไพรใช้อยู่
ด้านวัฒนธรรมมีการ อนุรักษ์ประเพณีของชนเผ่ากระเหรี่ยงไว้มากมายเช่น การแต่งงาน งานศพ การเลี้ยง   ผีไร่ การเลี้ยงผีนา งานปีใหม่ดอย การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ การเรียกขวัญ การลงแขกเกี่ยวข้าว

การเดินทางคมนาคม
ระยะทางจากอำเภอถึงศศช.รวม 125 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 40 นาที ในช่วงฤดูฝนเวลาในการเดินทางจะใช้เวลามากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพถนน แยกออกเป็น
ถนนลาดยาง 75 กิโลเมตร               ใช้เวลาในการเดินทาง   2   ชั่วโมง 10 นาที
ถนนลูกลังดินอัดแน่น 50 กิโลเมตร               ใช้เวลาในการเดินทาง   3   ชั่วโมง 30 นาที

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
-ไม่มีสถานีอนามัยในหมู่บ้าน มี อสม.ในหมู่บ้าน 5 คนแต่ถ้าเจ็บป่วยมากก็ไปหาหมอที่อนามัยทุ่งต้นงิ้วระยะทาง8กิโลเมตร หรือลงมาหาหมอที่โรงพยาบาล อมก๋อย หรือโรงพยาบาลท่าสองยาง หรือโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

การสื่อสาร -ศูนย์การเรียนฯมีวิทยุสื่อสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางราชการ1เครื่อง แต่ถ้าเดินเลยแท๊งค์น้ำประปาไปประมาณ100เมตรก็จะมีคลื่นโทรศัพท์มือถือ ระบบ เอ ไอเอส วัน-ทู-คอล สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง
ไฟฟ้า – ศูนย์การเรียนฯมีโซล่าเซลล์ 3 แผง แบตเตอร์รี่ 3 ลูก ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีโซล่าเซลล์ใช้เพียง9หลังคา
ประปา -ใช้ระบบประปาภูเขามีแท๊งค์น้ำ1ถังแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ในฤดูร้อนน้ำจะแห้งไม่พอใช้ต้องปิดน้ำในตอนกลางวันและเปิดใช้ในตอนเย็นจึงจะพอใช้
ห้องน้ำ -ในหมู่บ้านมีห้องน้ำใช้ทุกหลังคาเรือนซึ่งทางโรงพยาบาลอมก๋อยได้มาส่งเสริมการทำห้องน้ำโดยให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์1ลูก หัวส้วม1หัว และสังกะสี10แผ่นโดยให้ชาวบ้านทำการสร้างเอง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกรา
ศศช.เลอะกรา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50310 เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2542 โดยแรกเริ่มเป็นอาคารไม้ ขนาด 4X8  เมตรโดยใช้งบประมาณ ของ ศบอ.อมก๋อย ต่อมา ปี พ.ศ.2544 ได้งบประมาณจากองค์กร UNESCO ในการก่อสร้างใหม่และในเดือนมีนาคมพ.ศ.2552 ทางศศช.ได้รับงบซ่อมแซมจาก ศบอ.อมก๋อย ขยายเป็น 7X14  เมตรมีห้องน้ำภายในอาคารเรียนมีห้องครัวพื้นคอนกรีต โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้น 50,000 บาทแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552   ศศช.เลอะกราตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ 2 งาน มีแปลงเกษตร 2 แปลง มีบ่อปลาเป็นบ่อดินขนาด 4X6 เมตรลึก 1 เมตร มีห้องน้ำนักเรียน 2 ห้อง และมีครูประจำศูนย์ฯ 2 คน

ทำเนียบครู  ศศช.บ้านเลอะกรา

 • นายภัทรกิจ    ไชยถา        ตั้งแต่ปี 2542 – 2543
 • นายมานพ    พลอยแดง        ตั้งแต่ปี 2543 – 2544
 • นายสินสมุทร    สุรินคำ        ตั้งแต่ปี 2544 – 2547
 • นายผล    ปันมูล        ตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน
 • นายทิวธวัช    นะบอ        ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress