ศศช.บ้านห้วยโป่ง (ไม่มีรูปภาพ)

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยโป่ง

บ้านห้วยโป่ง หรือในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าบ้าน “มอโกร” ได้ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมโดยดินโป่งที่เป็นแหล่งหากินของสัตว์ อยู่ท้ายหมูบ้าน สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีลำห้วยไหลผ่านตลอดทั่งปี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาและรับจ้าง

ที่ตั้ง หมู่บ้านห้วยโป่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การคมนาคม
ระยะทางห่างจากตัวอำเภออมก๋อย  141  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
-ถนนลูกรังและดินแดง
-รถยนต์สามารถสัญจรสะดวกได้ดีในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ของทุกปี

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ   ติดกับ บ้านพะกะเช ม.11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้  ติดกับ บ้านทะโกรเด ม. 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก  ติดกับ บ้านหัวโล๊ะ   ม.11  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวัน ติดกับ บ้านบราโกร  ม.15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผู้นำชุมชน
นายพะดิ๊ ดุษฏีไมตรี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และเป็น อสม.ของ รพสต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว

ชาติพันธ์    ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง(สกอร์)
ศาสนา    ประชากรนับถือศาสนาพุทธ(ผี) ,คริสต์ 3 ครัวเรือน
อาชีพ    ทำไร่ ทำนาและรับจ้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ตีมีด,ทำเครื่องดนตรีท้องถิ่น(ตะหน่า),จักสาน

ข้อมูลอาชีพ
ทำนา/ครอบครัว                    10
ทำไร่/ครอบครัว                        24
ไม่ปลูกข้าว(ซื้อ)ครอบครัว                –
พืชผักบริโภคส่วนใหญ่มาจาก                ปลูกเอง,ซื้อ
พืชเศรษฐกิจที่ปลูกไว้ขาย                –
สัตว์เลี้ยง                        ไก่,สุกร,วัว,ควาย
ทรัพยากรที่ชุมชนนำมาใช้สอย                ไม้ไผ่,ไม้เนื้อแข็ง

ข้อมูลสุขภาพอนามัย
จำนวนหลังคาเรือนที่มีส้วม                15
โรคที่พบมากและบ่อย                    ไข้หวัด, โรคกระเพาะ

ข้อมูลสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า โซล่าเซลล์
น้ำดื่มน้ำใช้ที่บริโภค ประปาภูเขา

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยโป่ง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยโป่ง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยครูร่วมกับชาวบ้านสร้างทำการสร้างอาคารเรียน ในความดูแลศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อยในขณะนั้น มีครูประยูร  โกฎธิ เป็นครูคนแรก

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress