ศศช.บ้านปรอโกร

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านปรอโกร

หมู่บ้านปรอโกร ตั้งขึ้นตั้งแต่ประมาณ 50 ปี ครั้งแรกตอนเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน มีประมาณ 3-4 ครัวเรือน ต่อมาเริ่มมีประชากร จากหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านเคอะกะชอเด หมู่บ้านเด๊ะบือเซทะ หมู่บ้านหัวโล๊ะ หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่บ้านห้วยโป่ง โยกย้ายเข้ามาอาศัยใน หมู่บ้านปัจจุบันนี้มีประชากรที่อาศัยทั้งหมด 18 หลังคาเรือน ประชากรเป็นเผ่า กระเหรี่ยง(สกอร์) นับถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนมีการนับถือผีตามบรรพบุรุษ   คำว่า “ปรอโกร” หมายความว่า แสงสว่าง

ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของบ้านปรอโกร  หมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา มีภูเขาขนาบทั้งสองข้างมีลำห้วยผ่านตลอดหมู่บ้าน
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของบ้านห้วยไก่ป่า  มี  3  ฤดู ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว
สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์

การคมนาคม
บ้านบราโกรอยู่ห่างจาก อำเภออมก๋อยประมาณ 134 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางจากอำเภออมก๋อย ถึงตำบลแม่ตื่นระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร การเดินทางขึ้นหมู่บ้านแบ่งได้ 2 ทาง ได้แก่

  • ทางสายสั้น      จากตำบลแม่ตื่น(บ้านห้วยน้ำขาว) ถึงหมู่บ้านปรอโกรระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เดินทางในหน้าแล้ง
  • ทางสายยาว      จากตำบลแม่ตื่น(บ้านใหม่) ถึงหมู่บ้านปรอโกร   ระยะทางประมาณ  50 กิโลเมตร ใช้เดินทางได้ทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอผ้า จักรสาน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ    หมู่บ้านเคอะกะชอเด   อ.อมก๋อย      จ.เชียงใหม่
ทิศใต้        ติดต่อกับ    หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้ว          อ.อมก๋อย      จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    หมู่บ้านห้วยขนุน         อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ     หมู่บ้านเลโค๊ะ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก หมู่บ้านห้วยโป่ง          อ.อมก๋อย      จ.เชียงใหม่

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปรอโกร
ศศช.บ้านปรอโกร ได้ทำการสร้างขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2543  โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านได้ช่วยกันจัดหาวัสดุ ซึ่งได้แก่ หญ้าคา ฟาก ไม้ โดยลักษณะของอาศรมหลังคามุงด้วยหญ้าคา และพื้นฝาเป็นฟาก ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน

ต่อมาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  ครูและชาวบ้านช่วยกันสร้าง ศศช. ขึ้นมาใหม่ ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง จาก ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้ว ลักษณะตัวอาคารหลังคามุงสังกะสี พื้นฝาทำด้วยไม้ฟาก

ปัจจุบัน ศศช.บ้านปรอโกร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อยู่ห่างจาก อำเภออมก๋อยประมาณ 134 กิโลเมตร

กิจกรรมการเรียนการสอน  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยไก่ป่า  ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งกับเด็ก และผู้ใหญ่  โดยดำเนินการสอนเด็กในระดับเตรียมความพร้อม และระดับประถมศึกษา  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง  และการศึกษาผู้ใหญ่นั้น ได้เปิดสอนในหลักสูตรสายสามัญ และการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จสำหรับชาวเขา

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress