ศศช.บ้านบราโกร

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านบราโกร

บ้านบราโกร มาจากคำว่า “บรา” หมายถึง ค้างคาว “โกร” หมายถึง ห้วย ชาวบ้านอาศัยมาประมาณ 80 ปี เดิมทีชาวบ้านเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพไม่ถึงสิบครอบครัว ต่อมาประชากรขยายเพิ่มขึ้น เดิมทีบ้านบราโกรขึ้นอยู่กับ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ปัจจุบันอยู่เขตการปกครองหมู่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรชาติพันธุ์กะเหรี่ยง(สกอร์) ใช้ภาษาถิ่นหรือที่เรียกกันว่า  กะเหรี่ยงสกอร์ ชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา  นับถือศาสนา พุทธ คริสต์ ผี

การคมนาคม
ถนนรุกรัง  เดินทาง ทางรถยนต์ ระยะทางในการเดินทางจากอมก๋อยเข้ามาแม่ตื๋น 76 กิโลเมตร เดินทางจากแม่ตื่นขึ้นมาทางเส้นขุนตื่นใหม่ 50 กิโลเมตร  หรือเดินทางขึ้นเส้นทางหมู่บ้านพะกะเช 21 กิโลเมตร

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ตั้งบ้านอยู่บนไหล่เขา  และริมน้ำลำห้วย พิกัด 4700435668 utm 1911457  ระดับน้ำทะเล 950

อาณาเขตติดต่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านพะกะเช
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านทะโกรเด
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านเลอะกรา
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยโป่ง

สภาพภูมิอากาศ  เขตป่าร้อนชื้น

อาชีพ   ทำไร่ ทำนา

ศาสนา  มีทั้งนับถือศาสนาพุทธผสมความเชื่อด้านผี และศาสนาคริสต์

ภูมิปัญญา
-ตีมีด
-จักสาน
-วัฒนธรรม

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
ไฟฟ้า – โซล่าเซลล์
ประปา -ประปาภูเขา
ห้องน้ำ -ห้องน้ำส่วนตัว

ผู้นำชุมชน

  • นายพงศ์ศักดิ์  เจริญพุทธิสรรค์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายวากึ  วาโพ  สมาชิก อบต.
  • นายเจโต  ชื่นเครือ  อสม.
  • นายดิ๊โพ วินิจหัตถกุล  อสม.
  • นายสุรเดช  ยศยิ่งอภิราม  อสม.

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านบราโกร
ในปี พ.ศ 2535 ได้สำรวจหมู่บ้านที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนขึ้นมา  โดยได้รับงบประมาณจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างศูนย์การเรียน โดยความร่วมมือของชาวบ้าน บราโกร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางประจำหมู่บ้านและทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ต่อมาปี พ.ศ 2547 ได้รับงบประมาณจากโครงการใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ก่อสร้างศูนย์การเรียนหลังใหม่

ศศช.บ้านบราโกร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress