ศศช.บ้านทะโกรเด

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทะโกรเด

บ้านทะโกรเด เดิมชื่อว่า ตะโกรเด ต่อมาการเขียนและการอ่านออกเสียงของชาวบ้านผิดเพี้ยนไป จึงทำให้หน่วยงานราชการเขียนเป็นทะโกรเด ความหมายเดิม คำว่า ตะโกรเด จากคำบอกเล่าของชาวบ้านหมายถึงเสียงหวยหวนจากหุบเขาหรือกิ้วลม บางครั้งชาวบ้านนึกถึงเสียงของภูตผีจากหุบเขา โดยเฉพาะในคืนวันเพ็ญ ชาวบ้านจะได้ยินเสียงอยู่เป็นประจำ และต่อๆมาก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา

ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดตาก ทั้งอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาด ผู้ที่อพยพมาคนแรกคือ นายดิสโพ ยศยิ่งอภิราม มาพร้อมครอบครัวโดยการมาตั้งที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัวแรก ชาวบ้านใกล้ๆจะเรียกว่า บ้านดิสโพบ้าง ตามชื่อของผู้นำหมู่บ้าน ต่อมาก็เรียก บ้านตะโกรเด แล้วเปลี่ยนเป็น บ้านทะโกรเด อย่างเช่นทุกวันนี้

บ้านทะโกรเดก่อตั้งได้หลายสิบปีแล้ว ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านบราโกร หมู่15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพะดิ๊  ดุษฏีไมตรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีนายพะดิ๊ ยศยิ่งอภิราม เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้นำของบ้านทะโกรเด

บ้านบราโกรหมู่ 15 มี 4 หย่อมบ้านบริวารดังนี้ บ้านบราโกร บ้านห้วยโป่ง (บ้านผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน)  บ้านเลอะกรา บ้านทะโกรเด ประชากรบ้านทะโกรเดส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มี 4 ครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ จากจำนวนครัวเรือนทังหมด 21 ครัวเรือน

คณะกรรมการหมู่บ้าน

  • นายพะดิ๊        ยศยิ่งอภิราม       ประธาน
  • นายหนุดี       วิหตบรรพต        เหรัญญิก
  • นายก่อแฮ     วิมุตวโรตม์         เลขานุการ
  • นายสุรเชษฐ์  ภูผามณี             กรรมการ
  • นายแมะพอ  เก่งไฉไล             กรรมการ
  • นายสุวิชัย    วิมุตวโรตม์          กรรมการ
  • นายพะเป     วิเศษเอกภาพ      กรรมการ
  • นายซะแหน่ง  ยศยิ่งอภิราม      กรรมการ
  • นายแซทู       ยศยิ่งอภิราม      กรรมการ
  • นางมูซวย    วิมุตวโรตม์        ที่ปรึกษา

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนเขาไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” บ้านทะโกรเด
ศูนย์การเรียนชุมชนเขาไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” บ้านทะโกรเด จัดตั้งขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม  2543  โดยมีครู ศศช.บ้านทะโกรเดคนแรกชื่อ นายคณิต ริญญา ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านสร้างศูนย์การเรียนและบ้านพักครูจนเรียบร้อย ได้ส่งมอบครู เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543 ต่อมาครู  ชาวบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันทำสนาม ศศช.ให้เป็น ”ลานกีฬาต้านยาเสพติด” ทำสนามเซปัดตะกร้อ สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ ศศช.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2543

ปัจจุบันศูนย์การเรียนแห่งนี้จัดอยู่ในกลุ่มขุนตื่นใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ใน ตำบลแม่ตื่น  อำเภอ อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ และได้ใช้ประโยชน์มากมายแก่ชุมชนทั้งด้านการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาของศศช.บ้านทะโกรเด ได้กำหนด วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบของศศช.บ้านทะโกรเด

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress