กลุ่ม 10 ขุนตื่น

Print Friendly, PDF & Email

นายกิตติชัย เลาย้างนายกิตติชัย เลาย้าง
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มขุนตื่นใหม่

นางสาวสุพรรณการ์ ตะโฮ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านปรอโกร
นายสุทธิพงศ์  แสนช่างคำ  ศศช.ปรอโกนายสุทธิพงศ์ แสนช่างคำ
พน้กงานราชการ
ศศช.บ้านปรอโกร
นายไพฑูรย์ พยาเรือน
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านบราโก
นางสาวสุวมาลย์  พาเกลาะ
ครู กพด.
ศศช.บ้านบราโกร
นายผล  ปันมูล
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเลอะกรา
นายทิวธวัช  นะบอ
ครู กพด.
ศศช.บ้านเลอะกรา
217-นายวายุ-สาครเรศจำลองนายวายุ สาคเรสจำลอง
ครู กพด.
ศศช.บ้านทะโกรเด
นางสาววิชิตา  ปัจฉิมสกุล
ครู กพด.
ศศช.บ้านทะโกรเด
136กลุ่ม11-นายอุทัย-หน่อแก้วนายอุทัย หน่อแก้ว
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านขุนตื่นใหม่
139-นางสาวกรนิกา-บัวปอนนางสาวกรนิกา บัวปอน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านขุนตื่นใหม่
นายพงษ์ศักดิ์ อะกะยอง
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยโป่ง
153-นางสาววิภาวรรณ-เมธาสุขนางสาววิภาวรรณ เมธาสุข
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยโป่ง
864-นายบรรพต-จันทร์ป่วยนายบรรพต จันทร์ป่วย
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้ว
นางชนิกานต์  กำมังละการ  บ้านทุ่งต้นงิ้วนางชนิกานต์ กำมังละการ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้ว
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress