ศศช.บ้านแม่แฮหลวง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่แฮหลวง

บ้านแม่แฮหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมากว่า 100 ปีเดิมอยู่ หมู่ 11 มีหมู่บ้านปิตุคี บ้านแม่แฮน้อย บ้านขุนสอง และแม่แฮหลวง ต่อมาปีพ.ศ 2539 ได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่ทึ่11มาเป็นหมู่14มีหมู่บ้านแม่แฮหลวงและแม่แฮน้อยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเนาะคือ หน่อพิชญ์ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา(ส่วนน้อย)และเลี้ยงสัตว์ ปลูกพริก มะเขือเทศ กระหล่ำปลี เป็นพืชเศรษฐกิจ การคมนาคม หมู่บ้านห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 47 กิโลเมตร ชาวบ้านนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่

ผู้นำทางการ
ผู้ใหญ่บ้าน นายเนาะคือ หน่อพิชญ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกาที หน่อพิชญ์ นายติ๊เกลอ ธรรมชาวดอย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายละเอ สกุณามารุต
นายซอจา มัลลิกาหอมหวน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายติ๊เกลอ ธรรมชาวดอย ด้านการตีมีด การเรียนรู้จากชีวิตวัยเด็กจนกระทั่งได้รับการถ่ายทอด จนมีความรู้ มีความสามรถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำหรือประกอบอาชีพ

นายติ๊เกลอ ธรรมชาวดอย เป็นชาวบ้านแม่แฮหลวง ตั้งแต่กำเนิด ได้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ในการประกอบอาชีพมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการทำไร่ อุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ มีด เสียม คราดไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน ซึ่งนายติ๊เกลอมีความสนใจและได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีความรู้ความสามารถจากคนในชุมชนซึงเป็นผู้มีความชำนาญในด้านการตีมีด แล้วนายติ๊เกลอได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือตนเองมาเรื่อยๆ จนมีความชำนาญ และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ไปยังคนในชุมชนที่สนใจต่อไป ซึ่งประสบการณ์ในการตีมีดนี้ก็ยังสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น

การตีมีดเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ระยะเวลาในฝึกฝนเป็นเวลานาน และต้องมีการดำเนินการเป็นกลุ่ม เพราะในการตีมีด ต่างพึ่งพาอาศัยกัน และมีขั้นตอนในการทำหลายขั้นตอนต้องอาศัยคนเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกันหรือบ้านใกล้กัน นายติ๊เกลอจะตีมีดกับกลุ่มจะช่วยกันตีมีดให้กับตนเองและเพื่อน และจะตีมีดให้กับคนชุมชนที่อยากได้และนำวัสดุในการตีมีดมาให้นายติ๊เกลอ

สาธารณูปโภคและสุขภาพอนามัย
การสื่อสารมีคลื่นโทรศัพท์ ไฟฟ้าโซล่าเซล ประปาภูเขา

อาชีพ
1. ทำนา 2. เลี้ยงสัตว์ 3. ทำสวนมะเขือเทศ พริก กะหล่ำปลี ฯลฯ

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮหลวง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ 2533โดยทาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการดอยเปเปอร์ ไทยสหประชาชาติ ส่งครูผู้สอนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในหมู่บ้านและได้จัดตั้งศูนย์การเรียนแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการสบับสนุนด้าน วัสดุ-อุปกรณ์ ชุดโซล่าเซลล์ จากโครงการดังกล่าว ชื่อเดิม คือ ศูนย์การศึกษาของชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

ในปัจจุบันมีการปรับปรุงรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอน และได้รับสนับสนุน การซ่อมแซมศูนย์การเรียนจากโครงการตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และได้ใช้ศูนย์การเรียนแห่งนี้จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันนี้

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress