ศศช.บ้านแม่แฮน้อย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่แฮน้อย

หมู่บ้านแม่แฮน้อย เดิมขึ้นอยู่กับบ้านหมู่ที่11 บ้านปิตุคี ประกอบด้วย บ้านขุนสอง บ้านแม่แฮน้อย บ้านแม่แฮหลวง ต่อมา พ.ศ. 2539 ได้แยกจากหมู่ที่11 เป็นหมู่ที่14 ประกอบด้วย บ้านแม่แฮน้อย และบ้านแม่แฮหลวง ประชากรเป็นชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง (สะกอร์) หมู่บ้านตั้งมานานกว่า 83 ปี ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย ประมาณ 38 กิโลเมตร ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกพริก มะเขือ กะหล่ำปลี

ประชากรมีจำนวน 31 ครัวเรือน 34 ครอบครัว รวม ประชากรบ้านแม่แฮน้อยมีทั้งหมด 137 คน แบ่งเป็นชาย 68 คน หญิง 69 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีจำนวน 5 หลังคาเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ

ผู้นำชุมชน

  • นายกาที หน่อพิชญ์ ประธาน ผช.ผญบ.
  • นายซอจ่า มัลลิกาหอมหวน รองประธาน สอบต.
  • นายเกลาะวา หน่อพิชญ์ กรรมการ ผู้นำตามธรรมชาติ
  • นายมอซาแล หน่อพิชญ์ กรรมการ ผู้นำตามธรรมชาติ
  • นางสุดา ดิเชอ กรรมการ แม่บ้าน
  • นายเกียรติศักดิ์ หน่อพิชญ์ กรรมการ เยาวชน
  • นางมึเลกา มัลลิกาหอมหวน กรรมการ แม่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางโมแฮ หน่อพิชญ์ ด้านการย้อมสีผ้า การนำเอาเปลือกไม้ ใบไม้มาใช้ย้อมสีผ้า และร่วมอนุรักษ์ต้นไม้ที่นำเปลือกมาใช้โดยการขยายพันธุ์ของต้นไม้ไว้ในเขตป่าของชุมชน

การสาธารณูปโภค
ราษฎรบ้านแม่แฮน้อยส่วนใหญ่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหาร หมู่บ้านแม่แฮน้อยเป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงหมู่บ้านชาวบ้านยังคงใช้ตะเกียง เทียนไข สำหรับที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮน้อย นั้น มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการให้แสงสว่าง ซึ่งมีแผงโซล่าเซลล์จำนวน 2 แผง และมีแบตเตอรี่ สำหรับสำรองไฟ จำนวน 2 ลูก

ปัจจุบันหมู่บ้านแม่แฮน้อยได้รับโครงการโซล่าเซลล์โฮม ราษฎรในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ และใช้ระบบน้ำประปาภูเขา ในการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้าน

การสุขอนามัย
บ้านแม่แฮน้อยอยู่ในเขตบริการจากโรงพยาบาลชุมชนบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย และโรงพยาบาลอมก๋อย

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮน้อย
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมี นายธวัช วรรณศรี ครูประจำ ศศช. เป็นผู้เริ่มการก่อสร้าง งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากที่ว่าการอำเภออมก๋อย

การซ่อมแซม
ครั้งที่ 1. วันที่ 12-17 เดือน กุมภาพันธ์ 2544
ครั้งที่ 2. เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2545
ครั้งที่ 3. เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2548

การซ่อมแซมทั้ง 3 ครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียน ฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ โดยการเปลี่ยนแปลงให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงถาวรตามลำดับเรื่อยมา จนถึงครั้งที่ 3 ได้รับงบการสนับสนุนจาก โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนหลังที่กำลังดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันศูนย์การเรียน ฯมีครูประจำศูนย์ 2 คน คือ นางสาวภัทรนันท์ ขนเขียว และนางสาวปฐมพร เอมสะอาด

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress