ศศช.บ้านเหล่าปลาทู

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านเหล่าปลาทู

ประวัติหมู่บ้านเหล่าปลาทู ในปี พ.ศ.2514 ได้มีชาวบ้านยางเปามาอยู่ จำนวน 1 หลังคาเรือน ชื่อนายนะ ลาพอและครอบครัวต่อจากนั้นได้มีชาวบ้านยางครกและชาวบ้านโป่ง ต.ยางเปียง ได้เข้ามาอาศัยอยู่ โดยเป็นพื้นที่ราบเหมาะกับการเพาะปลูก ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อประกอบอาหารตามเศรษฐกิจแบบพอเพียงและอยู่แบบพอมีพอกิน โดยมีการพึ่งพาตนเอง จากนั้นได้มีการขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 17หลังคา 20 ครอบครัว

ประชากร
จำนวน 60 คน แยกเป็น
ชาย จำนวน 31 คน
เป็นหญิง จำนวน 29 คน

ผู้นำชุมชน
นายมา ลาพอ ผู้นำหมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านยางครก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่บ้านหลังป่าข่า
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่บ้านยางเปียง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านโป่ง

ลักษณะทางภูมิประเทศ
หมู่บ้านเหล่าปลาทูเป็นภูเขารอบล้อมมีอากาศเย็นมีป่าไม้ตองตึงตามลักษณะของอากาศ เศรษฐกิจของหมู่บ้าน คือ การหาป่า รับจ้าง ทำนา และนับถือศาสนาพุทธ มีการทำพิธีต่างๆ ตาม ความเชื่อของชนเผ่า ภาษาที่ใช้เป็นภาษา (โปร์ ) และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องในการ ตีมีด การจักสาน และคงอนุรักษ์วัฒธรรมแบบชนเผ่า ผู้หญิงที่โสดจะสวมชุดสีขาวและผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมชุดที่มีลวดลายสีสดสวยงาม

การคมนาคม
บ้านเหล่าปลาทูห่างจากอำเภออมก๋อย 12 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลูกรังหรือดินแดงขุขระผ่านลำห้วย การเดินทางจากตัวอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านเหล่าปลาทู เป็นระยะเวลา 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง

ด้านสุขอนามัย
มีการส่งเสริมแม่และเด็กตามโครงการพระราชดำริ

สาธารณูปโภค

  • การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • การไฟฟ้า ใช้โซล่าเซล
  • การประปา ใช้น้ำประปาภูเขาและน้ำในลำห้วย
  • ห้องน้ำ มีภายในชุมชนโดยการสนับสนุนและส่งเสริม จากสาธารณสุข

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” บ้านเหล่าปลาทู
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบล ยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียน โดยใช้งบประมาณในโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย (ODEP) ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการสร้างศูนย์การเรียนในปี 2551 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารในเขตภูเขา โดยให้การศึกษานอกระบบแก่ผู้ใหญ่และ เน้นการศึกษาแบบคิดเป็น-ทำเป็น เพื่อให้ความรู้และให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ชาวไทยในภูเขา โดยมีการแลกเปลี่ยนบริการจำเป็นแก่ชาวไทยภูเขาในการติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆและสามารถนำไปพัฒนาในชุมชนเพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง

ครูประจำศูนย์การเรียนครูจำนวน 2 คน

  • นายสันทัต ศิริวัฒน์
  • นางสาววิไลพร ผดุงอรรถ
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress