ศศช.บ้านห้วยแห้ง-ยางเปียง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยแห้ง

บ้านห้วยแห้งเดิมมีนายพะบิคุ ธุวมณฑล และครอบครัวได้ย้ายจากหมู่บ้านหลังป่าข่า มาอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นคนแรกเนื่องจากหมู่บ้านหลังป่าข่าได้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นและที่ดินทำกินมีไม่เพียงพอ นายพะบิคุ ได้เล่าให้ฟังว่าได้ย้ายมาจากหมู่บ้านหลังป่าข่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๐และได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยแห้งนี้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๔๔ ปีแล้ว ต่อมามีลูกหลานและชาวบ้านได้ย้ายตามมาอยู่กันเพิ่มมากขึ้น ตามเดิมหมู่บ้านนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ่ออิ๊โกร” หมายถึง “ห้วยน้ำจ๋าง” ซึ่งมีความหมายว่า น้ำในลำห้วยมีน้อย น้ำแห้ง ดังนั้นทางการจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยแห้ง”

เดิมบ้านหลังป่าข่า บ้านห้วยแห้ง บ้านแม่ลาน บ้านแม่ลานน้อยบ้านสบลาน และบ้านกองซางตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ร่วมกัน ต่อมาบ้านหลังป่าข่าและบ้านห้วยแห้งได้แยกเป็นหมู่ที่ ๑๗ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมี นายคำหล้า สัมฤทธิ์ธานุภาพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายตินิ ทุมอ และนายชลชาติ ธุวมณฑล เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีประชากรทั้งหมด ประชากรในหมู่บ้านห้วยแห้งมีอาชีพทำไร่ ทำสวน ประชากรในหมู่บ้านทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายพาโต ทุมอ สาขาการทำน้ำอ้อยโดยใช้ควายในการหีบอ้อย

ผู้นำชุมชน

  • นายบุญมี คงคาผล ประธาน สอบต.
  • นายชลชาติ ธุวมลฑล กรรมการ ผช.ผญบ./อสม.
  • นายพะบิคุ ธุวมลฑล กรรมการ ภูปัญญาชาวบ้าน
  • นายมอเคซวย ทุมอ กรรมการ ภูปัญญาชาวบ้าน
  • นายธงศักดิ์ พิมลอารี รองประธาน ผู้ปกครองนักเรียน
  • นางผะดี พิมลอารี กรรมการ นักศึกษาสายสามัญ

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
บ้านห้วยแห้งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๗ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย ๑๘ กิโลเมตร แต่ทางสาธารณสุขอำเภอก็ได้มีการแต่งตั้งคนในชุมชนเป็น อสม. เพื่อที่จะเป็นผู้ประสานงานและการสื่อสาร และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาตรวจรักษาภายในหมู่บ้านด้วยเป็นบางครั้ง

ไฟฟ้า ประชากรหมู่บ้านห้วยแห้งไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์จากกรมพลังงานทดแทน ภายในชุมชมจึงใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยแห้งเองก็ได้รับการสนับสนุนโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่จำนวน 20 แผง จากกรมพลังงานทดแทนเช่นกัน สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดปี จะมีบ้างในฤดูฝนที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ประปา ประชากรหมู่บ้านห้วยแห้งจะใช้น้ำประปาภูเขามาโดยตลอด โดยชาวบ้านช่วยกันขุดลอกบ่อบริเวณหลังหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค เมื่อน้ำไม่ไหลหรือท่อน้ำหลุดออกจากกันแล้วทางชุมชนก็จะช่วยกันไปดูช่วยกันซ่อมแซม ส่วนท่อน้ำประปาและแท้งค์เก็บน้ำนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ปัญหาที่พบในหมู่บ้านคือ น้ำอุปโภคบริโภคไม่ค่อยพอใช้ให้ฤดูแล้ง

ห้องน้ำ แต่ก่อนคนในชุมชนจะไม่มีห้องน้ำใช้และจะใช้ห้องน้ำกันไม่เป็น จะใช้วิถีชีวิตดังเดิมก็คือเข้าป่า ต่อมาภายหลังเริ่มมีการนำห้องน้ำมาใช้กันมากขึ้นเกือบจะทุกหลังคาเรือน บางคนจัดซื้อมาคนเดียวหรือบางคนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อสม.

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยแห้ง
ศศช.บ้านห้วยแห้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๗ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ภายใน ศศช.จากมูลนิธิคาร์ฟู (ประเทศไทย) และองค์กรยูเนสโก โดยผ่านโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕

ปัจจุบันมี นายปริยัติ สรณะรังสรรค์ และนางสาวจิราวรรณ์ ชุมศรี เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช.บ้านห้วยแห้งและมีนายพิทักษ์ อุดธิ เป็นครูนิเทศก์ของกลุ่มแม่แฮ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress