ศศช.บ้านหลังป่าข่า

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านหลังป่าข่า

บ้านหลังป่าข่าเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 ตำบลยางเปียง เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านลำดับที่ 17 ของตำบลยางเปียง รวมกับบ้านห้วยแห้ง ซึ่งแยกมาจากบ้านกองซางหมู่ที่ 12 ตำบลยางเปียง แรกเริ่มตั้งหมู่บ้านมีจำนวนประชากรเพียง 4 หลังคาเรือน ประชากร 6 คน ต่อมาได้มีชาวบ้านมาจากถิ่นอื่น ย้ายเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านนับถือศาสนาคริสต์

ผู้นำชุมชน

  1. นายคำหล้า สัมฤทธ์ธานุภาพ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
  2. นายจะเชอร์ หนุนภิรมย์ขัญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  3. นายชลชาติ ธุวมณฑล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  4. นายมีนายวิฑูรย์ ฤทธิ์เดชาไพร ตำแหน่ง สมาชิก อบต.
  5. นายบุญมี คงคาผล ตำแหน่ง สมาชิก อบต.
  6. นายสุรชัย ช่อมะม่วงป่า ตำแหน่ง อสม. ประจำหมู่บ้าน
  7. นางนีวา หนุนภิรมย์ขวัญ ตำแหน่ง อสม.ประจำหมู่บ้าน
  8. นางมึโพ สัมฤทธิ์ธานุภาพ ตำแหน่ง อสม.ประจำหมู่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นางค่าแฮ หนุนภิรมย์ขวัญ สาขาการย้อมฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ

ระบบสาธารณูปโภค
ราษฎรบ้านหลังป่าข่า ส่วนใหญ่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหาร หมู่บ้านหลังป่าข่าเป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงหมู่บ้านชาวบ้านยังคงใช้ตะเกียง เทียนไข สำหรับที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหลังป่าข่า นั้น มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการให้แสงสว่าง ซึ่งมีแผงโซล่าเซลล์จำนวน 2 แผง และมีแบตเตอรี่ สำหรับสำรองไฟ จำนวน 4 ลูก และเมื่อเดือนมีนาคม 2549 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด 1.5 กิโลวัตต์

ปัจจุบันหมู่บ้านหลังป่าข่า ได้รับโครงการโซล่าเซลล์โฮม ราษฎรในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ และใช้ระบบน้ำประปาภูเขา ในการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขุดสระเก็บน้ำ จาก อบต.ยางเปียง

การสุขอนามัย
บ้านหลังป่าข่า อยู่ในเขตบริการจากโรงพยาบาลชุมชนบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 12 กิโลเมตร และโรงพยาบาลอมก๋อย อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 18 กิโลเมตร

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหลังป่าข่า
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” บ้านหลังป่าข่า แต่เดิมชื่อศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาบ้านหลังป่าข่า ได้ริเริ่มจากโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางอำเภออมก๋อย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหมู่บ้านหลังป่าข่า เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาขึ้น โดยได้ส่งนางสาววรลักษณ์ วงค์วาร มาเป็นครูผู้สอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535

ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”บ้านหลังป่าข่า ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียน ให้เป็นอาคารเรียนแบบถาวร โครงไม้จริง พื้นเทซีเมนต์ ก่ออิฐบล๊อคสูง 1 เมตร โดยรอบ ผนังไม้ตีสลับเพื่อให้เกิดช่องวางในการระบายอากาศและให้แสงสว่างในอาคารเรียน ขนาด 7 x 16 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจาก มูลนิธิโนบูโก๊ะ จิมโบ้ แก้ววงศ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหลังป่าข่า ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งกับเด็ก และผู้ใหญ่ (ผุ้ไม่รู้หนังสือ) และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ในชุมชน ได้แก่กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านหลังป่าข่า และ บ้านสบลาน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress