ศศช.บ้านปิตุคี

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านปิตุคี

บ้านปิตุคีหรือเรียกตามภาษาพูดของชาวบ้านเรียกว่า“ปิ๊ตุ๊คี”แต่เดิมชาวบ้านที่อาศัยอยู่เรียกเป็นภาษาถิ่น (ปะกาเกอญอ)ว่า“กะว่าเว่โก”กะว่า หมายถึง คนลัวะเว่ หมายถึง เมือง โก หมายถึง น้ำห้วย พื้นที่ที่คนลัวะมาอาศัยอยู่และสร้างวัดสร้างเจดีย์ ตั้งรกรากการทำกินอยู่นานมากและโดยไม่ทราบสาเหตุคนลัวะ ก็ย้ายถิ่นออกไปตั้งถิ่นฐานพื้นที่อื่น ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มก็เข้ามาอาศัยอยู่แทนที่ อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่น เหตุที่ย้าย เนื่องจากมีคนเมือง เข้ามาขุดเหมืองแร่อยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้าน

ชาวบ้านที่ย้ายออกไปก็ไปตั้งที่อยู่อาศัยอยู่กัน 2 หย่อม ที่แรกมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 6 หลังเรียกว่า “เคอะโก” (เคอะ คือชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ โก คือ น้ำห้วย) ตามสภาพพื้นที่อาศัยอยู่ซึ่งมีต้นไม้อยู่มีลำห้วยไหลผ่านชาวบ้านอาศัยอยู่ได้ 4 ปี ก็ย้ายกลับมาอยู่ที่พื้นที่บ้านปิตุคี (ในปัจจุบัน) เนื่องจากมีเหตุคนตายทุกปี

ส่วนอีกหย่อมบ้านหนึ่งย้ายไปตั้งที่อยู่อาศัยบนยอดดอยและเรียกพื้นที่อยู่อาศัยเป็นภาษาถิ่นว่า “ซิโย่เซาะแทะ” (ซิโย่ หมายถึงการฟันต้นไม้แล้วเว้นที่ตรงกลางเพื่อใช้สอย) มีชาวบ้านอาศัยอยู่ ประมาณ 9 หลัง อยู่ได้ 2 ปีก็ย้ายมาอยู่ที่ปิตุคี (ในปัจจุบัน) สาเหตุที่ย้ายเนื่องจากพื้นที่ ซิโย่เซาะแทะ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงชาวบ้านเดินทางไม่ค่อยไหว

บ้านปิตุคี ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ปิ๊ตุ๊คี” (ปิ๊ตุ๊ หมายถึงพื้นที่ที่ใช้สร้างบ้านหลังเล็กๆ ทำจากไม้ไผ่ ส่วน คี หมายถึงต้นน้ำ) ชาวบ้านบางครอบครัวสร้างปิ๊ตุ๊อาศัยใกล้แหล่งน้ำ จากนั้นประชากรเพิ่มขึ้นก็ขยับขยายพื้นที่โดยรอบให้พอปลูกบ้านอาศัยอยู่และทำมาหากิน จวบจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันพื้นที่ เคอะโก กับ ซิโย่เซาะแทะ ก็ยังมีร่องรอยให้รู้ว่าแต่ก่อนมีชาวบ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ และยังเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านปิตุคีในปัจจุบันด้วย

สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านปิตุคีในปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นป่าดงดิบมีพื้นที่ราบสำหรับใช้สร้างบ้านเรือนของประชากร ล้อมรอบโดยภูเขา มีสภาพอากาศเย็นชื้นตลอดป

พิกัดที่ตั้ง MV 26185 ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1114

ผู้นำชุมชน
1. นายสุวิทย์ ผลคงคา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
2. นายแจะแฮ สุขเงินนอน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
3. นายเซดา สุขเงินนอน ตำแหน่งสมาชิกอบต.ยางเปียงหมู่ 11
4. นายไตรภพ ภพพนาไพร ตำแหน่งสมาชิกอบต.ยางเปียงหมู่ 11

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. นายโตเล อภิบาลกุญชร ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. นายต้าคือ ชนกฤต ด้านการตีมีด
3. นายกานุ มัลลิกาหอมหวน ด้านการจักสาน
4. นายดิตวย สุขเงินนอน ด้านการจักสาน
5. นายชะเอ ชนกฤต ด้านการจักสาน
6. นายเอจี พาเอะ ด้านพิธีกรรมชนเผ่า
7. นายเนาะกา สุขเงินนอน ด้านพิธีกรรมชนเผ่า
8. นายดิปะนะ พิมลอารี ด้านพิธีกรรมชนเผ่า

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
การสื่อสาร ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ติดต่อได้ทางวิทยุสื่อสาร
ระบบไฟฟ้า ในศูนย์การเรียนฯบ้านปิตุคี ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
ระบบประปา ใช้ระบบประปาภูเขาในชุมชน ในศศช.ใช้ระบบกรองน้ำประปา
ห้องน้ำ มีห้องน้ำในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ห้องน้ำชุมชน 1 หลัง และห้องน้ำนักเรียน

ประวัติ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปิตุคี
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปิตุคีเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทยและสหประชาชาติ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนด้านบุคลากรครู ส่วนทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯได้สนับสนุนด้านวัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่เรียกว่า “อาศรม” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและยังได้สนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนอีกด้วย

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาหมู่บ้านปิตุคี หมู่ที่ 11 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษาในเขตภูเขา พ.ศ.2524

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 คณะคาราวานโรงเรียนของหนูและBank of America ได้ร่วมกันสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน “รวมน้ำใจโรงเรียนของหนู” ซึ่งเป็นอาคารถาวรเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ท่านพระครูสุทธิญาโณภาส เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะศิษย์ และคณะออฟโรด กลุ่ม 35 ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 85,000.- บาท ให้กับครูประจำศูนย์การเรียนฯและคณะกรรมการหมู่บ้านปิตุคี เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารและห้องน้ำสำหรับนักเรียน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 9 x4 เมตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนบ้านปิตุคี ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปิตุคี ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนและโรงอาหารในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนบ้านปิตุคี เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียน ผู้ใหญ่ มาอย่างต่อเนื่อง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress