ศศช.บ้านขุนสอง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านขุนสอง

บ้านขุนสองตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) นับถือศาสนาพุทธ/คริสต์ และนับถือผี เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้นำตามธรรมชาติ และกำหนดพิธีต่างๆ ในหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชน

  • นายพาบือแฮ หน่อไพรสน ประธาน ผช.ผญบ.
  • นายกะดี สาธิตบุญ รองประธาน ผู้นำตามธรรมชาติ
  • นายบอคุ หน่อไพรสน กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
  • นายดิ๊ภูแต วนาสงัด กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
  • นายแอลา สาธิตบุญ กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
  • นายยะแม สุขเงินนอน กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
  • นายขมุ ศิลหนุน กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางนอกรี พาเอะ สาขา สมุนไพรประคบเอ็น

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
การสื่อสาร ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ติดต่อได้ทางวิทยุสื่อสาร
ระบบไฟฟ้า ในศูนย์การเรียนฯบ้านปิตุคี ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
ระบบประปา ใช้ระบบประปาภูเขาในชุมชน ในศศช.ใช้ระบบกรองน้ำประปา
ห้องน้ำ มีห้องน้ำในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ห้องน้ำชุมชน 1 หลัง และห้องน้ำนักเรียน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนสอง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนสอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวอำเภออมก๋อย ๓๕ กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลาเดินจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านประมาณ ๒.๕ ชั่วโมง ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสสท.ต่อมาอาคารเรียนได้มีการชำรุดและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆมีน้อยจึงย้ายที่ก่อสร้างและในปีพ.ศ.๒๕๔๖ได้มีคณะพระสงฆ์จากสวนพุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน ได้มาก่อสร้างศูนย์การเรียนให้ใหม่เพื่อให้มีความคงทนแข็งและถาวรและต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อโรงอาหารจากโครงการสสท.และร่วมไปถึงได้รับงบประมาณซ่อมแซมจาก กศน.อมก๋อยในการดำเนินงานต่างๆของศูนย์การเรียนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่าวดี

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress