กลุ่ม 09 แม่แฮ

Print Friendly, PDF & Email


นายพิทักษ์  อุดทิ
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มแม่แฮ

นางสาวสายชล กันทา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านหลังป่าข่า
นางสาวเฉลิมภรณ์  ณัฐยานนท์
ครู กพด
ศศช.บ้านหลังป่าข่า
นางสาวจิราวรรณ์ ชุมศรี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยแห้ง
นายปริยัติ สรณะรังสรรค์
ครู กพด
ศศช.บ้านห้วยแห้ง
นายสันทัต ศิริวัฒน์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเหล่าปลาทู
นางสาววิไลพร ผดุงอรรถ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเหล่าปลาทู
นางสาวภัทรนันท์ ขนเขียว
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่แฮน้อย
นายพรชัย อมตปรีชา
ครู กพด.
ศศช.บ้านแม่แฮน้อย
นางสาวกรกฎาคม สุทธสม
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่แฮหลวง
1039 นางจีระประภา สนธิคุณนางจิระประภา สนธิคุณ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่แฮหลวง
7. นางสาวจินดา ทองทานางสาวจินดา ทองทา
ครู กพด.

ศศช.บ้านปิตุคี
นางสาวจุฑารัตน์  อุนจะนำ
ครู กพด.
ศศช.บ้านปิตุคี
นางสาวสาลี่ คงแพ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านขุนสอง
นางสาวสุนิสา  เวชพนาพงศ์ ศศช.ขุนสองนางสาวสุนิสา เวชพนาพงค์
ครู กพด.
ศศช.บ้านขุนสอง
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress