ศศช.บ้านห้วยปูหลวง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านห้วยปูหลวง

บ้านห้วยปูหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหย่อมบ้านหนึ่งในจำนวน 2 หมู่บ้านกับบ้านห้วยปูน้อย มีชื่อกะเหรี่ยงว่า “ตะบรึคี” แปลว่า ดอยหมาก ตั้งขึ้นมาประมาณ 170 ปี โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และประกอบอาชีพทำไร่ข้าว,ทำนา,ทำสวน,เลี้ยงสัตว์,รับจ้างและหาของป่าความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกมะเขือเทศ กะหล่ำปลีโดยมีนายทุนให้การสนับสนุน และรับจ้างทำงานที่หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาดหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังรักษาประเพณีที่ดีงามของชนเผ่าไว้ เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแต่งกาย การแต่งงาน การตำข้าวและวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่

ภาษาพูด ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการติดต่อกับชนเผ่าเดียวกันและใช้ภาษาไทยติดต่อกับกับคนพื้นราบและหน่วยงานราชการ

การคมนาคม ระยะห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 27 กิโลเมตร

จำนวนครัวเรือน 80 ครัวเรือน จำนวนหลังคาเรือน 69 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 334 คน แยกเป็นชาย 175 คน หญิง 161 คน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาด,บ้านห้วยปูน้อย
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยโค้ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแม่ลานหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านห้วยตองน้อย

ผู้นำหมู่บ้าน

  • นายระกา ฐิตถาวร ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายสรพงษ์ พงษ์สรรเสริญ
  • นายคะคอ พิไลนพ ส.อบต.
  • นายดีแฮ ฐิตถาวร ส.อบต.
  • นายโด๊ะโม๊ะโค๊ะ มาธุสรสวรรค์ ผู้นำศาสนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • ด้านการจักสาน นายนะที คงฐิติไท
  • ภูมิปัญญาด้านการทำผ้าทอมือ นางมนวิเศษ อิสรโอกาส

การสื่อสาร
ใช้การสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากบางจุดในหมู่บ้านสามารถรับคลื่นโทรศัพท์ได้และบางบ้านก็ซื้ออุปกรณ์เชื่อมสัณญาณโทรศัพท์  ระบบไฟฟ้าในชุมชนใช้ระบบโซล่าเซล์ล  การประปาใช้ประปาภูเขา ห้องสุขาชาวบ้านจะมีสุขาใช้เกือบทุกหลังคาเรื่อน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูหลวง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลยางเปียงอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูหลวง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2531 โดยได้รับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยเปเปอร์ ได้รับมอบสังกะสีจำนวน 100 แผ่น ตะปู 5 กิโลกรัมสำหรับที่ใช้ในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ และครูได้ช่วยเหลือเสียสละแรงกายแรงใจช่วยกันก่อสร้างจนสำเร็จและเปิด ทำการเรียนการสอนเมือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2532 โดยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่และจัดส่งครูมาสอนโดยสอนเด็กตอนกลางวัน และสอนผู้ใหญ่กลางคืนโดยมีหน่วยงานของราชการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเช่น หน่วยงานเกษตร สาธารณสุข ประชาสงเคราะห์จนชาวบ้านสามารถติดต่อสื่อสารใช้ภาษาไทยได้มากขึ้นและเรียกว่าศูนย์การเรียนอาคารอเนกปะสงค์

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2541 ทางคณะรายการโรงเรียนของหนูได้มาสำรวจข้อมูลและลงมือก่อสร้างโดยครู ชาวบ้านและนักศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวาย คาราวานโรงเรียนของหนูจนแล้วเสร็จอาคารรวมน้ำใจโรงเรียนของหนูสมทบทุนสร้างโดย แบงก์ ออฟอเมริกาผู้ชมรายการโรงเรียนของหนูและเรียกอาคารนี้ว่า อาคารโรงเรียนของหนู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูหลวง

ต่อมาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยปูหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในปี 2549-2550 สร้างอาคารอีก1หลังเนืองจากอาคารอเนกประสงค์หลังเก่าชำรุดเสียหายและได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านและครูช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2550 และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress