ศศช.บ้านห้วยปูน้อย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านห้วยปูน้อย

หมู่บ้านห้วยปูน้อยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมากว่า 100 ปีแล้ว โดยมีชาวบ้าน 2-3 ครอบครัว  มาตั้งถิ่นฐาน จากหมู่บ้านห้วยปูหลวง หมู่บ้านห้วยปูน้อยเป็นหย่อมบ้านของห้วยปูหลวง ขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 4  ตำบลยางเปียง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านห้วยปูน้อยมีอาชีพทางการเกษตร  โดยการทำไร่  ทำนาเป็นส่วนใหญ่และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู ไก่ ชาวบ้านนับถือศาสนาคริตร์ เป็นส่วนมากปัจจุบันย้ายมาอยู่ใกล้ทางคมนาคม มีการปลูกมะเขือเทศแลพริก กะหล่ำ มีครัวเรือนในหมู่บ้าน จำนวน 18 หลังคา 20 ครอบครัว ประชากร จำนวน 87 คนเป็นชาย จำนวน 44 คน หญิง จำนวน 43 คน

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ        ติดเขตพื้นที่หน่วยการจัดการต้นน้ำขุนแม่หาด
  • ทิศใต้            ติดเขตพื้นที่ของบ้านห้วยตองน้อย
  • ทิศตะวันออก    ติดเขตพื้นที่ของบ้านห้วยปูหลวง
  • ทิศตะวันตก        ติดเขตพื้นที่ของบ้านแม่หลองหลวง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูน้อย
ศศช.ห้วยปูน้อยได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2542 โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราว ต่อมาในปีงบประมาณ 2549 ทาง ศศช.ได้รับการสนับสนุน ต่อเติมอาคาร จากมุลนิธิคาร์ฟูร์ (คาร์ฟูร์ประเทศไทย) จึงได้รับการก่อสร้างเป็นอาคารกึ่งถาวรที่มีขนาด 12×16 และได้ใช้เป็นสถานที่การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมของชาวบ้าน การเลือกตั้ง โดยมีการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน จำนวน 20 คน ชาย จำนวน 9 คน หญิง จำนวน 11 คน รวม จำนวน 20 คน บริเวณ ศศช. มีการจัดกิจกรรมในโครงการอาหารกลางวัน เช่น การทำการเกษตร การเลี้ยงปลา เป็นต้น

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress