ศศช.บ้านห้วยตองหลวง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยตองหลวง

บ้านห้วยตองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่  6 ตำบล  ยางเปียง  อำเภอ  อมก๋อย  จังหวัด  เชียงใหม่  ตั้งห่างจากตัวอำเภอประมาณ  35  กม.  ลักษณะของหมู่บ้านจะมีอยู่ 2 หย่อมบ้าน  มีลำน้ำกั้นกลาง และมีพื้นที่ทำกินอยู่ใกล้และไกลจากหมู่บ้าน การเดินทางจากอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาประมาณ      2   ชั่วโมง( รถยนต์, รถจักรยานยนต์) เมื่อปี พ.ศ. 2536  มีชาวบ้านบางส่วน ได้ย้ายไปอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ปัจจุบันมี  65  หลังคาเรือน  82  ครอบครัว   สภาพการตั้งบ้านเรือน อาศัยอยู่ตามสันเขา มีน้ำอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมยากลำบากในช่วงฤดูฝน อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาคริสต์ และนับถือ ผี บางส่วน

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ        ติดกับบ้านห้วยตองน้อย
  • ทิศใต้        ติดกับบ้านขุนหาด
  • ทิศตะวันตก        ติดกับบ้านห้วยยาว
  • ทิศตะวันออก    ติดกับบ้านห้วยโค้ง

ผู้นำชุมชนแบบทางการ
1. นายพลชัย       สิริดวงกมล        ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน         หมู่  6
2. นายขะจา        อโรชาเกษมศรี    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  6
3. นายวิชาญ      ศุภรนานา          ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  6
4. นายปิยพงษ์    จำนงจามิกร       ตำแหน่ง  สมาชิก  อบต.      หมู่  6
5. นายติ๊สุ            จำนงจามิกร     ตำแหน่ง  สมาชิก  อบต.      หมู่  6

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน    บ้านห้วยตองหลวง
1. นางพะดี    เจริญอายุวัฒ    ด้านทอผ้า/การมัดไหมย้อม
2. นายปลือลือ   เจริญอายุวัฒ   ด้านการตีมีด
3. นายพะแนแฮ   แววอ     หมอตำแย
4. นายกาวา  เจริญอายุวัฒ    ด้านพิธีกรรมชนเผ่า
5. นายแป   –                      ด้านการจักสาน
6. นายจอเกอะ    จำนงจามิกร     ด้านการจักสาน
7. นายสอยา   มิ่งลักษมี               ด้านดนตรี

ระบบสาธารณูปโภค
-ประปาภูเขา
-ห้องสุขา  23
-พลังงานแสงอาทิตย์
-การสื่อสารTOT(เสียนานแล้ว)

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองหลวง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองหลวง   ตั้งอยู่  หมู่ที่  6  ตำบล  ยางเปียง  อำเภอ  อมก๋อย  จังหวัด  เชียงใหม่  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2533  ต่อมาได้สร้างอาคารขึ้นใหม่  โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วยสร้างและมีผู้สนับสนุน คือ
– โครงการพัฒนาที่สูงดอยแปเป้อ  สนับสนุน  สังกะสี  วัสดุ – อุปกรณ์ การก่อสร้างทุกอย่าง
– วัดอุโมงค์  สนับสนุน  ระฆัง  ถาดหลุม  ตะเกียงเจ้าพายุ
– ป่าไม้นางนอนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  สนับสนุนยานพาหนะขนส่ง  วัสดุ – อุปกรณ์
– ประชาสงเคราะห์สนับสนุนยานพาหนะ  ตะปู  และสังกะสี

ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  ดำเนินการสอนจนถึงปัจจุบันและปี  2544  ครูประจำ  ศศช.    ได้ต่อเติมอาคารห้องครัวแบบถาวร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนประจำ   ศูนย์การเรียน และในปี 2550 ทางสำนักโครงการส่วนพระองค์ได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 1 หลังซึ่งทาง ศศช. ห้วยตองหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress