ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยตองน้อย

บ้านห้วยตองน้อยตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 45 กิโลเมตร บ้านห้วยตองน้อย ตั้งมาได้ประมาณ 90 ปีมาแล้ว ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอร์ มีอาชีพหลักคือทำไร่ข้าว นาข้าว อาชีพเสริมคือปลูกมะเขือเทศ กะหล่ำปลี พริกหยวก มีภูมิปัญญาชาวบ้านคือทอผ้ามือ จักรสาน ตีเหล็ก ประชากรส่วนมากมีฐานะยากจน ปลูกบ้านบนพื้นที่ลาดชัน ลักษณะยกพื้นมีห้องเดียว กึ่งถาวร ทำจากวัสดุผุง่ายจากท้องถิ่น

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยปูน้อย
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยโค้งกับบ้านห้วยตองหลวง
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยปูหลวงกับบ้านห้วยโค้ง
 • ทิศตะวันตก ติดกับบ้านห้วยยาว

ลักษณะทางภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ลาดชันมาก

เศรษฐกิจ
มีอาชีพหลักคือทำไร่ข้าว นาข้าว สำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน อาชีพเสริมคือปลูกมะเขือเทศ กะหล่ำปลี พริกหยวก

การคมนาคม
ระยะทางจากทางเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านห้วยตองน้อย ประมาณ 211 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 181 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 15 กิโลเมตร ถนนดินดำ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภออมก๋อย 3 ชั่วโมง และระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านหมู่บ้านห้วยตองน้อย 32 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 2 กิโลเมตร ถนนลุกรัง 15 กิโลเมตร และถนนดินดำ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ศาสนา
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ

ผู้นำชุมชน

 • นายพลชัย สิริดวงกมล ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายขะจา อโรชาเกษมศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายอู้ดี นทีสุขสันต์ อสม.
 • นางศรีลาย อโรชาเกษมศรี อสม.
 • นายมังน้อย เงินสุขใจ อสม.
 • นางสาวแสงจันทร์ นทีสุขสันต์ อสม.
 • นางสาวอิพอ อโรชาเกษมศรี อสม.

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
ใช้บริการโรงพยาบาลอมก๋อย และสถานีอนามัยแม่ลานหลวง
-การสื่อสาร ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มีสัญญาณโทรศัพท์)
-ไฟฟ้า ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
-ประปา ใช้ประปาดอย(ลำห้วย)
-ห้องน้ำ มีอยู่ 6 ห้อง เป็นส้วมหลุม

ประวัติศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยตองน้อย
ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยตองน้อย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2540 ได้รับความร่วมมือในการสร้างจากชาวบ้านในชุมชน โดยใช้วัสดุ – อุปกรณ์จากท้องถิ่น และเมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมศูนย์การเรียนฯ จากบริษัทคาร์ฟู ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวนงบประมาณ 38,000 บาท ดังนั้นครูและชาวบ้านจึงย้ายศูนย์การเรียนฯ มาจัดตั้งในพื้นที่ใหม่ที่กว้างขวางกว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม การบริการ การจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชน (อาคารหลังเก่า) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 คณะช่างภาพอิงน่านและวิทยุสมัครเล่นลำพูนมาสร้างเสาธงชาติให้นั้น ทางคณะเห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรม จึงหางบประมาณมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่กว้างและเป็นสัดส่วนมากขึ้น ทำพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress