ศศช.บ้านขุนหาด

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านขุนหาด

บ้านขุนหาด หมู่ที่ 15 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  305  คน  50  ครัวเรือน  48  หลังคาเรือน ชาวบ้านเป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง สะกอ ใช้ภาษาปากะญอเป็นภาษาสื่อสาร อาศัยมากว่า  100  ปี มีผู้นำหมู่บ้านชื่อ นายหน่อปิ   ศุภรนานา เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีนายสุรเชษฐ์   กิจจานุกิจศิลป์ และนายจอแฮ   สุขเงินนอน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และมีนายจ่าคา   ศีลหนุน และนายจอนุ่ง   กลิ่นขจรไกล เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รายได้ไม่มากนัก ส่วนมากจะยากจน และไม่รู้หนังสือ มีลูกมาก รายได้เสริมของชาวบ้าน กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจะทอผ้าทุกหลังคาเรือน และหาของป่าออกจำหน่าย
หมู่บ้านขุนหาดตั้งอยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังบางส่วน ดินแดงบางส่วน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางส่วน  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางดิน

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีแม่น้ำขุนหาดไหลผ่านหน้าหมู่บ้าน

การเดินทางคมนาคม  สามารถเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ได้ ถนนระหว่างเดินทางเข้าหมู่บ้านจะมีแม่น้ำแม่หาดไหลผ่าน การคมนาคมฤดูฝนจะลำบาก บางครั้งจะเดินทางทางโดยรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ไม่ได้ จะต้องเดินทางโดยเท้า
พืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านคือ ข้าว ข้าวโพด พริก ผักกาด เผือก มันสำปะหลัง แตงกวา ฟักทอง  ส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะมีการเลี้ยง หมู ไก่  แพะ  วัว  ควาย
ด้านศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ และมีนับถือศาสนาคริสต์เป็นบางส่วน

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ        บ้านห้วยตองหลวง
 • ทิศใต้        ป่าชุมชน
 • ทิศตะวันออก    บ้านปิตุคี , บ้านห้วยโค้ง
 • ทิศตะวันตก            บ้านตะกอคะ

ผู้นำชุมชน

 • นายหน่อปิ     ศุภรนานา        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
 • นายสุรเชษฐ์     กิจจานุกิจศิลป์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
 • นายจอแฮ     สุขเงินนอน        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
 • นายจอนุ่ง     กลิ่นขจรไกล    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
 • นายจ่าคา     ศีลหนุน        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นางมึแป๊ะ     ศีลหนุน               ด้าน การทอผ้า
 • นายจะคา     หน่อปิ                 ด้าน การทำอุปกรณ์ทอผ้า
 • นายเนาะปี     กิจจานุกิจศิลป์     ด้าน การประกอบพิธีทางศาสนา
 • นายจ่าคา     ศีลหนุน               ด้าน การตีมีด
 • นางตะมึ      ศุภรนานา             ด้าน การทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภค
การสื่อสาร  – โทรศัพท์ตู้แบบใช้บัตร( ทีโอที ) จำนวน 2 เครื่อง
ระบบไฟฟ้าในชุมชน  – ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)
ระบบประปา  – ใชัระบบประปาภูเขา
ห้องสุขา  –  จำนวน 20 ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนหาด
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนหาด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  8 เดือน สิงหาคม ปี  พ.ศ. 2537   โดยโครงการพระเมตตาของสมเด็จย่า สนับสนุนสังกะสี จำนวน  100  แผ่น
คุณประวิตร   วิมลศิลปิน  สนับสนุนโต๊ะครู เก้าอี้นักเรียน เครื่องเขียน และอาคาร  1  หลัง
นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ ม.ช. สนับสนุนแรงงาน หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาด  สนับสนุนการปรับพื้นที่เพื่อสร้าง ศศช. ชาวบ้านบ้านขุนหาด สนับสนุนแรงงาน ในปี พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม จากทาง กศน. โดยเปลี่ยนหลังคาจาก สังกะสี เป็น กระเบื้อง จำนวน 200 แผ่น

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress