ศศช.บ้านแม่ลง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ลง

หมู่บ้านแม่ลงเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่ที่ 9 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบด้วย 1. บ้านห้วยส้ม  2 .บ้านกองแนะ  3. บ้านแม่ลง     มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายควาจัง   วนารำไพ      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายสุพจน์   รำไพพนาลัย  มีสมาชิกอบต. 2 คน คือ นายลองโจ   แสงประกายเพชร
และนายมิด้วย   พิไลแพร  และมีผู้นำทางประเพณี/ทางศาสนา คือ นาย ดีโจ  พะจี

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ  ติดต่อบ้านกองแนะ
ทิศใต้  ติดต่อบ้านผีปาน
ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านห้วยส้ม
ทิศตะวันตก  ติดต่อบ้านแม่สอเหนือ และแม่สอใต้

ลักษณะภูมิประเทศ…..บริเวณชุมชนบ้านแม่ลงไม่ค่อยมีพื้นที่ราบ  ชาวบ้านปลูกบ้านตามบริเวณไหล่เขา

ประชากร
จำนวนหลังคาเรือน……….23……..หลังคาเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด….105…..คน  แยกเป็น   ชาย…..49……คน      หญิง…….56…….คน

ศาสนา….ไม่มีศาสนา    ยังคงนับถือผี และเชื่อจารีตประเพณีดั้งเดิม

อาชีพ…..1.ทำไร่ข้าว  เป็นอาชีพหลัก  2.เลี้ยงสัตว์  3.รับจ้าง ตามฤดูกาล

ภาษา…..ใช้ภาษากระเหรี่ยงโปว์เป็นภาษาหลัก และใช้ภาษาไทยคำเมืองเป็นภาษารอง

การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
หมู่บ้านแม่ลงอยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 45 กิโลเมตร  สามารถเดินทางมาได้โดยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อและรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสะดวกที่สุดในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง   ส่วนการติดต่อกับโลกภายนอกนั้นหมู่บ้านแม่ลงสามารถรับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบจีเอสเอ็มได้

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลง  
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลงเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2545 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิคาร์ฟูร์  และยูเนสโก  ผ่านทางสำนักโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นมีเด็กนักเรียนจำนวน 29 คน เป็นชาย 12 คน  เป็นหญิง 13 คน  โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษาสำหรบชุมชนชาวไทยภูเขา  พุทธศักราช 2524

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress