ศศช.บ้านห้วยลอก

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยลอก

บ้านห้วยลอกเป็นหมู่บ้านที่ได้ก่อตั้งมานานแล้ว  โดยครั้งแรกมีเพียง 2-3 ครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณนี้มาเกือบ 100 ปี ประชากร เป็นชาวเข้าเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ นับถือผี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 18  ตำบลนาเกียน   อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ  50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3  ชั่วโมง ปัจจุบันมีประชากร ทั้งหมด  319  คน  เป็นชาย  149  คน  เป็นหญิง  170  คน  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และประกอบอาชีพ ทำไร่ข้าว

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ          ติดกับ       ป่าไม้เขตสบเมย
 • ทิศใต้         ติดกับ     บ้านห้วยกว้างใหม่
 • ทิศตะวันออก     ติดกับ         บ้านผาแดง
 • ทิศตะวันตก        ติดกับ     บ้านห้วยส้ม

ประชากร
จำนวนครัวเรือน    61    หลัง    67    ครอบครัว
ชาติพันธุ์      กระเหรี่ยงโปว์
ประชากรสามารถ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ภาษาไทยได้ร้อยละ 25

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่     ทำไร่ข้าว รับจ้าง

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เป็นเขตภูเขาสูง ในฤดูร้อนร้อนจัด  ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สภาพป่าเป็นป่าผลัดใบ โดยทั่วไปอากาศร้อนชื้น ขาดแคลนแหล่งน้าในฤดูแล้ง  ฤดูฝนมีฝนตกชุก

การคมนาคม
สภาพการเดินทางลำบากในทุกฤดู ถนนเป็นดินลูกรัง และถนนดิน(ขุด)และทางลาดชัน และเนินสูง

สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ส่วนใหญ่ทำไร่ข้าว มีพื้นที่ทำนาบ้าง ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น หลังจากว่างจากการทำไร่ ชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้เอง สำหรับการจ้างงานชาวบ้านจะออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน  ชีวิตความเป็นอยู่ อาศัยกันแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ศาสนาและวัฒนธรรม
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ(ผี) และศาสนาคริสต์บ้าง และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าไว้เป็นอย่างดี และสืบทอดประเพณีไว้ เช่น   แต่งกายชุดประจำเผ่า จัดกิจกรรมตามประเพณีของชนเผ่า เช่น  ประเพณีแต่งงาน เลี้ยงผีไร่ เลี้ยงผีเมื่อเจ็บป่วย และประเพณีปีใหม่(หลังการเก็บเกี่ยวข้าว)

การเดินทาง
ระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึง ศศช. รวม  40  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  2  ชั่วโมง  30  นาที  แยกเป็น

 • ถนนลาดยาง    9    กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง    15  นาที
 • ถนนดินอัดแน่น    15    กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง    1  ชั่วโมง
 • ถนนดินดำ        18    กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง          1  ชั่วโมง    15 นาที

ผู้นำชุมชน

 • นายวีรชัย      เสริมไพริน       ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายจะแว    ศักดาพจนา        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายยิงกัง    ปูชา                    ส.อบต.
 • นายกิแคว    ศักดาพจนา       ส.อบต.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายเตาะแกระ  ศักดาพจนา  สมุนไพรในป่ารักษาโรค  และตีมีด
 • นายนวลจันทร์  เสริมไพริน    จักรสานไม้ไผ่

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยลอก
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยลอก ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์ เมื่อปี พ.ศ.  2538 โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้บริการการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง  และต่อมาได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนจากมูลนิธิคาร์ฟูร์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 จึงมีกาคารเรียนที่มั่นคงถาวรขึ้น และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สำหรับให้บริการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress