ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่ (ไม่มีรูป)

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยกว้างใหม่

บ้านห้วยกว้างใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปร์) ย้ายมาจากหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกว้าง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านแห่งนี้

บ้านห้วยกว้างใหม่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบ้านมี  16 หลังคาเรือน 19 ครัวเรือน ประชากรโดยส่วนใหญ่ มีความเชื่อดั้งเดิมทางจิตวิญาณ

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ     ติดต่อหมู่บ้านสงินใต้ หมู่ที่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้        ติดต่อบ้านห้วยลอก หมู่ที่  11  ต.นาเกียน อ.อมก่อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านห้วยกว้าง หมู่ที่  7 ต.นาเกียน อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดต่อบ้านแม่ลงหมู่ที่ 9 ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยกว้างใหม่
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยกว้างใหม่ จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม  2551 โดยมีครูนิเทศน์ชื่อนายสายฝน  จันทร์พร่ำ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านสร้างศศช.จนเสร็จเรียบร้อย เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ชุมชน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ต่อมาครูร่วมกับชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันทำสนามให้เป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด ทำสนามเซปักตระกร้อ สนามฟุตบอล ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่ อยู่ในกลุ่มห้วยส้ม ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress