ศศช.บ้านสงินใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านสงินใต้

บ้านสงินใต้ หมู่ที่13  ตำบลนาเกียน  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านสงิน ซึ่งมี 6 หย่อมบ้านคือ บ้านสงินเหนือ บ้านสงินกลาง บ้านสงินนุปอย บ้านสงินนาแคว บ้านสงินใหม่ และบ้านสงินใต้  ตั้งอยู่ในตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งหย่อมบ้านสงินใต้ ได้ก่อตั้งมาประมาณ  60  ปี แล้ว   แต่ไม่มีชื่อหย่อมบ้าน   ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535  นายหนะปุย   ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มานานก็ได้ตั้งชื่อว่า  “บ้านสงินใต้”   และใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษากะเหรี่ยงโปว์  ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ

การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว  เลี้ยงสัตว์  หาของป่า สภาพหมู่บ้านปลูกบ้านตามไหล่เขา  ประชากรส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน  มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

การคมนาคม  และการติดต่อสื่อสารใช้รถยนต์  มอเตอร์ไซด์และเดินเท้า

การติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาไทย(คำเมือง)  และ ภาษาท้องถิ่น

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ       ติดกับ              บ้านห้วยส้ม
  • ทิศใต้            ติดกับ                   บ้านผีปาน
  • ทิศตะวันออก    ติดกับ               บ้านสงินนุปอย
  • ทิศตะวันตก       ติดกับ              บ้านแม่ลง

ข้อมูลประชากรหมู่บ้านสงินใต้
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
มีจำนวน                 43                หลังคาเรือน
มีจำนวน                 44                ครอบครัว

จำนวนประชากร
ประชากรทั้งหมด            177           คน
จำนวนประชากรชาย              87             คน
จำนวนประชากรหญิง           90            คน

ด้านศาสนาและความเชื่อ
นับถือศาสนาพุทธ/ผี มีจำนวน   39      หลังคาเรือน
นับถือศาสนาคริสต์ มีจำนวน  4 หลังคาเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านสงินใต้
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินใต้   เริ่มดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน  เข้ามาช่วยเหลือด้านวัสดุ – อุปกรณ์  ลักษณะอาคารเป็นอาคารเรียนไม้ชั่วคราว สร้างเสร็จในเดือนมีนาคม  2543  เริ่มต้นมีเด็กนักเรียนจำนวนไม่มาก โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษาสำหรับชุมชนชาวไทยภูเขาพุทธศักราช 2524

โดยต่อมาในปี  พ.ศ. 2547  ได้มีคณะเวสป้า  (VESPA  FOR  NATURE)  ได้ให้งบประมาณสนับสนุน และได้ย้าย ศศช. มาสร้างในที่แห่งใหม่ ศศช.มีลักษณะอาคารทำจากไม้  หลังคามุงสังกะสี  พื้นเป็นดินอัดแน่นปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมศูนย์การเรียน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่อีก จึงได้ทำการรื้ออาคารหลังเดิมซึ่งชำรุดมาก โดยอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เป็นอาคารไม้ ยกพื้น มุงหลังคาด้วยสังกะสี  และได้รับวัสดุอุปกรณ์ชุดโซล่าเซลล์ พร้อม ชุดจานรับสัญญานดาวเทียม

ปัจจุบัน ศศช.บ้านสงินใต้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงประถมศึกษา โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเปิดสอนส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรวัยแรงงาน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress