ศศช.บ้านกองแนะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านกองแนะ

บ้านกองแนะเป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย 55 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 225 กิโลเมตร

หมู่บ้าน กองแนะ  เป็นหมู่บ้านบริวาร บ้านห้วยส้ม ซี่งประกอบไปด้วย  3 บ้าน  คือ แม่ลง บ้านห้วยส้ม บ้างกองแนะ มีนายเปียซอ พะจี เป็นผู้นำธรรมชาติ และนายกะจัง ยศยิ่งยืนยง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และมีบางส่วนออกไปรับจ้างในตัวเมือง   นับถือ  ศาสนาพุทธ

พิกัดที่ตั้งโรงเรียน GPS  ระดับน้ำทะเล 750.5 พิกัด 47 Q 0412388 UTM   1985366

อาณาเขต

 • ทิศใต้        ติด    อำเภอสมเมย
 • ทิศเหนือ        ติด    บ้านห้วยส้ม
 • ทิศตะวันออก    ติด    บ้านห้วยลอก
 • ทิศตะวันตก        ติด    บ้านสอใต้

ประชากร

 • ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร    94     คน
 • จำนวนหลังคาเรือน        20    หลังคา
 • จำนวนครัวเรือน        22    ครัวเรือน
 • ประชากรชาย        42    คน
 • ประชากรหญิง        52    คน

ผู้นำชุมชน

 • นายเปียซอ พะจี เป็นผู้นำธรรมชาติ
 • นายควาจัง  วนารำไพ  ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายกะจัง ยศยิ่งยืนยง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายสุพจน์  รำไพพนาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายมิด้วย  พิไลแพร ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.
 • นายรองโจ  แสงประการเพชร ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เป็นเขตภูเขาสูง ในฤดูร้อนร้อนจัด ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สภาพป่าเป็นป่าโดยทั่วไปอากาศร้อนชื้น ขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง ฤดูฝนมีฝนตกชุก

การคมนาคม
สภาพการเดินทางลำบากในทุกฤดู ถนนเป็นดินลูกรัง และถนนดิน (ขุด) และทางเนินสูง

สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ส่วนใหญ่ทำไร่ข้าว มีพื้นที่ทำนาบ้าง ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ว่างจากการทำไร่ ชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้เอง สำหรับการจ้างงานชาวบ้านจะออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ อาศัยกันแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยและกัน

ศาสนาและวัฒนธรรม
ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ (ผี) และรักษาประเพณีของชนเผ่าไว้เป็นอย่างดี และสืบทอดประเพณีไว้ เช่น ประเพณีแต่งงาน เลี้ยงผีไร่ และประเพณีปีใหม่ (หลังการเก็บเกี่ยวข้าว)

การติดต่อคมนาคม
ระยะทางจากชุมชน ถึง อำเภออมก๋อย  55  กิโลเมตร  ประกอบด้วย ถนนลาดยาง 10 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 20 กิโลเมตร ถนนดินอัดแน่น    25 กิโลเมตร

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกองแนะ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกองแนะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ด้วยไม้ไผ่ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 8 เมตร ต่อมา ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพอาคารและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนอุปกรณ์สื่อการเรียนจาก มูลนิธิคาร์ฟูร์ – คาร์ฟูร์ประเทศไทย สภาพลักษณะอาคารที่ได้รับการปรับปรุง มีสภาพถาวรยิ่งขึ้น คือ อาคารไม้เลื่อย ยกพื้น หลังคาสังกะสี

ปัจจุบันให้บริการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 52 คน แยกเป็น ชาย 17 คน หญิง 35 คน ครูประจำศูนย์การเรียน 2 คน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress