ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านแม่ฮองกลาง

บ้านแม่ฮองกลางเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยหมู่ 1 มี 3 หย่อมบ้านประกอบด้วย บ้านแม่ฮองกลาง บ้านแม่ฮองใต้ และบ้านห้วยหวาย ที่ตั้งของหมู่บ้านระยะทางห่างจากตัวอำเภออมก๋อย 70 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเล 685 เมตร

บ้านแม่ฮองกลาง ประชากรปี 2554 จำนวน 186 คน จำนวนหลังคาเรือน 48 หลังคาเรือน 49 ครอบครัว ตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 100 ปี โดยจะมีผู้นำทางธรรมชาติเพื่อทำพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของหมู่บ้าน โดยเรียกผู้ทำพิธีนี้ว่า “พ่อหลวงตั้งข้าว” สาเหตุที่เรียกว่าบ้านแม่ฮอง เพราะเรียกตามแม่น้ำแม่ฮองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

พิกัด GPS ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง 47Q MV 02088 MGRS 77959

อานาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือติดกับ บ้านแม่เกิบ หมู่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
  • ทิศใต้ติดกับ บ้านแม่ฮองใต้ หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
  • ทิศตะวันออกติดกับ บ้านห้วยบง หมู่ 14 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
  • ทิศตะวันตกติดกับ บ้านแม่ปะน้อย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามไหล่เขา

ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ข้าว เลี้ยงสัตว์

การคมนาคม ถนนลาดยาง 9 กม. ถนนลูกรัง 35 กม. ถนนดินแดง 25 กม.ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง
ศาสนา ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ / ผี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้า และจักสาน

 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ใน ชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยง จะมีประเพณี การเลี้ยงผี ซึ่งจะทำเมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน โดยมีความเชื่อว่าหากเลี้ยงผีแล้วจะทำให้คนป่วย หายจากอาการป่วย ส่วนประเพณีการเลี้ยงผีไร่ จะทำเมื่อมีการปลูกข้าว เพื่อให้ผีไร่ดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล ให้ข้าวเจริญเติบโต และให้ผลผลิตตามต้องการ ส่วนประเพณีปีใหม่ในแต่ละปีจะมีขึ้นไม่แน่นอน ตามความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะมีในช่วงเดือนกรกฎกาคม ของทุกปี

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย

การสื่อสาร มีโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมจำนวน 2 เครื่องคือหมายเลข 0-5331-9028 และ 0-5311-9029 โทรศัพท์ทั้ง 2 เครื่องติดตั้งอยู่ที่บ้านผู้นำชุมชน

ไฟฟ้า ในชุมชนมีระบบไฟฟ้าจาก Solar cell แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน

น้ำประปา มีระบบประปาภูเขา ใช้น้ำกินน้ำใช้จากภูเขาสูง มีน้ำไหลตลอดปีบางช่วงน้ำแห้งบ้าง

ห้องน้ำ ทั้งหมู่บ้านมีห้องน้ำ 8 หลังคาเรือน (ไม่ครบทุกหลังคาเรือน)

การสาธารณสุข
เมื่อ มีกรณีเจ็บป่วย ชาวบ้านจะเข้ามาขอยาที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ที่ได้รับจากสถานีอนามัยบ้านนาเกียนและคณะแพทย์ พอสว.ได้มอบให้ไว้ ปัจจุบันได้รับบริจาคจากภาคเอกชน โดยมีครูประจำ ศศช.เป็นผู้แนะนำการใช้ยา

ศูนย์การเรียนชุมชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลาง

ปี พ.ศ. 2534 ทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะที่ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งครูอาสาสมัครของการศึกษานอกโรงเรียน เข้ามาสำรวจความต้องการของชุมชนในด้านการศึกษา จากการพูดคุยกับชาวบ้าน และชาวบ้านมีความต้องการได้รับการศึกษา ต้นปี พ.ศ. 2535 ทางชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนฯ ของหมู่บ้านขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ 20,000 บาท จากโครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะที่เป็นค่าวัสดุการก่อสร้าง เช่น สังกะสี ตะปู ฯลฯ

พ.ศ. 2541 เนื่องจากศูนย์การเรียนฯบ้านแม่ฮองกลางได้สร้างมานาน และด้วยทางวัสดุในการก่อสร้างชำรุดและทรุดโทรมมาก จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า บริจาค สังกะสีและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อซ่อมแซมศูนย์การเรียนฯให้อยู่ในสภาพดี

พ.ศ. 2545 ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระ เทพฯ เป็นจำนวนเงิน 53,800 บาท ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนหลังใหม่ และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 โดยเป็นอาคารเรียนรวม แยกโต๊ะนั้งเรียนตามฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละระดับ

ศูนย์ การเรียนฯ มีไฟฟ้าจากระบบ Solar cell มี Battery เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืน มีห้องน้ำเพียง 1 ห้องสำหรับครู ห้องน้ำนักเรียน 2 ห้องที่อยู่นอกอาคารเรียน ปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2553 โดยงบประมาณจากการบริจาค

เนื่องจากอาคารเรียนเดิม ได้สร้างอาคารเรียนติดพื้นทำให้ถูกน้ำกัดกร่อน และก่อสร้างมาเป็นเวลา 10 ปี เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ปลายปี 2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุณวันชัย ธัญญศิริ ประธานชมรมคนลุยทาง มอบงบประมาณ ก่อสร้างจำนวน 150,000 บาท โดยได้สร้างเป็นอาคารยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง พร้อมกับปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2555 โดยได้นำวัสดุคงเหลือจากอาคารเก่าไปจัดสร้างเป็นห้องเรียนระดับเตรียมความพร้อม เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress