ศศช.บ้านแม่เกิบ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านแม่เกิบ

 

บ้านแม่เกิบ หมู่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมาประมาณร้อยกว่าปีโดยตั้งตามลำห้วยที่ติดหมู่บ้านทางทิศใต้คือ ห้วยแม่เกิบ ชาวบ้านชาวเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) ส่วนใหญ่ประชากรนับถือผี ประกอบอาชีพทำไร่หมุนเวียน และเลี้ยวสัตว์จำพวกวัว ควาย หมู ไก่ เป็นต้น มีประปาภูเขามีตลอดปีสภาพการเดินทางเดินได้ 2 ทาง คือเดินทางเท้าจากบ้านศาลาเทประมาณ 2 ชั่วโมง และเดินทางโดยรถจากอมก๋อยถึงแม่เกิบใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ปัจจุบันบ้านแม่เกิบมี นายชุยกัง อ้อนวาณี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนผู้นำประเพณีหมู่บ้าน (พ่อหลวงตั้งข้าว) ได้เสียชีวิตไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2548 ยังไม่มีใครสืบทอด

พิกัด LV 03766 ระหว่าง 4644 IV สูง 680 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านแม่ฮองกลาง
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านแม่ละเอาะ
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านศาลาเท
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านแม่ปะน้อย อ.สบเมย จ. แม่ฮองสอน

ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของบ้านแม่เกิบส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ชาวบ้านจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบและเชิงไหล่เขา
ลักษณะภูมิอากาศของบ้านแม่เกิบมี 3 ฤดู และเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณไหล่เขา ทำให้มีลมพัดตลอดเวลา จึงทำให้อากาศเย็นตลอดปี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการทำข้าวไร่ ปลูกใบพลู ปลูกพริกขี้หนู เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ รายได้ส่วนมากมาจากการทำสวนพริก การขายใบพลู และการรับจ้างนอกท้องถิ่นตามฤดูกาล การสัตว์เลี้ยง และทำการค้าขายเล็กน้อยภายในหมู่บ้าน

การคมนาคม
การคมนาคมขนส่งการเดินทางนั้นลำบากทุรกันดารบางครั้งในช่วงฤดูฝนรถยนต์เข้าไม่ถึงระหว่างบ้านแม่เกิบกับภายนอกใช้ทางรถมอเตอร์ไซด์

หมู่บ้านแม่เกิบอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง 259 กม. การเดินทางจากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ระยะทางจากแยกสนามบินเชียงใหม่ถึงอำเภอฮอด 88 กม. แยกขวาตามเส้นทางฮอด – แม่สะเรียง 39 กม.) จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1099 ถึงอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 50 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปโดยผ่าน ระยะทาง 19 กม. สามารถบ้านสบอมแฮด บ้านยางเปา บ้านผาปูน บ้านสงิน บ้านอูตูม บ้านทังที บ้านแม่ลอบและ บ้านห่างหลวง จากนั้นถึงแยกนาเกียนเลี้ยวซ้าย ถึงบ้านใบนาน แล้วถึงสามแยกผีปานแล้วเลี้ยวขวาผ่านบ้านห้วยบนจากนั้นจะถึงแยกแม่ฮองกลางกับแม่เกิบให้เลี้ยวขวา อีก 2 กม.ใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เดินทางได้ เท่านั้น การคมนาคมของราษฎร ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางรถยนต์เพื่อไปอำเภออมก๋อย และเพื่อทำการค้าขาย

การใช้พลังงานสำหรับการหุงหาอาหาร และแสงสว่าง
ราษฎรบ้านแม่เกิบส่วนใหญ่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหารหมู่บ้านแม่เกิบเป็นหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังให้แสงสว่าง สำหรับที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหแม่เกิบ นั้น มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการให้แสงสว่าง ซึ่งมีแผงโซล่าเซลล์จำนวน 3 แผง และมีแบตเตอรี่ สำหรับสำรองไฟ จำนวน 4 ลูก และในช่วงฤดูฝนนั้นแสงสง่างไม่ค่อยพอใช้

ประชากร
จำนวน ๓๕ หลังคาเรือน  ๓๘ ครอบครัว จำนวนประชากร  ๑๕๘ คน แยกเป็นชาย ๗๖ คน หญิง ๘๒ คนจำแนกได้ดังนี้

 • เด็กอายุ ๐ – ๓ ปี                จำนวน        ๑๘     คน
 • เด็กอายุ ๓ – ๑๕ ปี            จำนวน         ๔๐    คน
 • ผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ ๑๕ – ๓๙ ปี        จำนวน        ๖๘    คน
 • ผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ ๓๙ – ๖๐ ปี        จำนวน        ๒๑    คน
 • ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป            จำนวน           ๗    คน

ด้านอาชีพ มีอาชีพหลักคือการทำไร่ปลูกข้าว ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไททยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านแม่เกิบ
เดือนกันยายน  พ.ศ.  2534   โครการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) ร่วมกับ กศน.  เชียงใหม่ได้สำรวจศูนย์การเรียนในปี  2535  โดยมีครู กิ่แก้วเป็นครูผู้สอนชึ่งได้รับงบประมาณจาก  IPAD จนถึงปี พ.ศ.  2537  จึงได้มอบให้  กศน.  ดำเนินการต่อไป

ต่อมาในปี  พ.ศ.  2546  ศศช. บ้านแม่เกิบได้รับงบประมาณในการสร้างจากโครการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตทุรกันดาร  โดยเป็นโครการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เป็นเงินทั้งสิ้น  85,614 บาท  ชึ่งดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม  พ.ศ.  2546 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม  2546  โดยมีนายผล  ปันมูล  เป็นครูประจำศูนย์การเรียนในขณะนั้นได้ร่วมมือกับคณะครูในกลุ่มแม่ฮองและชาวบ้านแม่เกิบก่อสร้างอาคารเรียนจนเสร็จเป็นอาคารเรียนไม้ทั้งหลังขณะความก้างยาว 8  กว้าง  15  เมตร  เพื่อใช่ในกิจกรรมการเรียนการสอนของ  กศน. และกิจกรรมของชาวบ้านต่อไป

มีครูประจำ ศศช. 2 คน คือ

 • นายสิงหพล    รุกขชาติ        ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พนักงาน)
 • นายชัยยา    เรวดีภูมิ        ครูผู้ช่วยในโครงการ กพด. ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress