ศศช.บ้านแม่ฮองใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านแม่ฮองใต้

หมู่บ้านแม่ฮองใต้ตั้งอยู่ที่   หมู่  1 ตำบลนาเกียน  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  หมู่บ้านแม่ฮองใต้ได้ตั้งมานานกว่า  150  ปี  ชาวบ้านเป็นเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์)  และมีนายเกาะวาง  เคียงอมร   เป็นผู้นำทางธรรมชาติ   เหตุที่เรียกว่าบ้านแม่ฮองใต้  เพราะตั้งตามลำห้วยแม่ฮองที่ไหลผ่านทางด้านล่างของหมู่บ้าน   ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันบ้านแม่ฮองใต้มีประชากร 44 หลังคาเรือน  45   ครอบครัว    และมีประชากรทั้งหมด  210  คน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ		ติดต่อกับ	บ้านห้วยหวาย
ทิศใต้		ติดต่อกับ	บ้านแม่ฮองกลาง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	บ้านห้วยบง
ทิศตะวันตก		ติดต่อกับ	บ้านแม่ปะน้อย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะภูมิประเทศ	เป็นภูเขาสูง  ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามไหล่เขา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ประกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และเก็บของป่า
การคมนาคม  ถนนลาดยาง  9  กม. ถนนลูกรัง 45 กม.ถนนดินแดง  35 กม.
ศาสนา	ชาวบ้านทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ / ผี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ทอผ้า , จักสาน , ตีมีด

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองใต้
เดือนกันยายน พ.ศ. 2534 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะที่ ( IPAD ) ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งครูอาสาสมัครเข้าไปสำรวจพื้นที่และสร้างศูนย์การเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูง จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537
ในเวลาต่อมาศูนย์การเรียนฯได้ทรุดโทรมลงมากจนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ครูและชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างศูนย์การเรียนฯขึ้นมาใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า และสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress