ศศช.บ้านห้วยหวาย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยหวาย

บ้านห้วยหวายหรือแปลตามภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ทิกะชิ” ซึ่งคำว่า “ทิ” แปลว่า “น้ำ” และคำว่า “กะชิ” แปลว่า “หวาย” แปลว่าลำห้วยที่มีต้นหวายซึ่งสอดคล้องกับภูมิประเทศของหมู่บ้านที่เมื่อก่อนมีต้นหวายมากที่สุด ปัจจุบันลดน้อยลง แต่เดิมตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บ้านห้วยยาว และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเรียกชื่อบ้านเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “ทิพาทูคี”

บ้านห้วยหวายตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) มีประชากรทั้งสิ้น 130 คน นับถือศาสนาพุทธ/ผี ตามความเชื่อของชนเผ่า มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าว พริก ฟักทอง ฟักเขียวเพื่อเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี และเลี้ยงสัตว์เช่น หมู ไก่ วัว แพะ การคมนาคมเป็นทางเดินเท้า และรถจักรยานยนต์

อานาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ            ติดกับบ้านห้วยบง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้                ติดกับบ้านแม่ปะน้อย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านแม่ฮองใต้ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก        ติดกับบ้านแม่ละโอ๊ต ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการหมู่บ้าน

  • นายโยดี               กรินมรกต
  • นายดิจันทร์         วลีคม          (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลนาเกียน)
  • นายโป๊ะเคี่ยว       วลีคม
  • นายตะปวย          พาราสรรเสริญ
  • นายอินทอง         วลีคม
  • นายเมาดี
ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยหวาย (ศศช.)

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหวาย หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยใช้งบประมาณจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น ดำเนินการสร้างโดยชาวบ้านในชุมชนร่วมกับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน มีอาคารเรียน 1 หลังเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นแหล่งประสานงานของชุมชน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress