ศศช.บ้านกองดา

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านกองดา 

 

บ้านกองดา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เดิมหมู่บ้านกองดามีชื่อเรียกกันว่า “กองแดคี” สันนิษฐานกันว่าประมาณ 80 ปีก่อน ได้มีชาวบ้านอพยพมาอยู่เพื่อทำการเกษตรเพียง 5 ครอบครัว โดยมีการย้ายมาเพราะว่ามีพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และน้ำไหลผ่านตลอดปี ต่อมาได้มีชาวบ้านย้ายมาอยู่เพิ่มขึ้นจึงได้ย้ายจากบนเนินเขามาอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแทน ปัจจุบันหมู่บ้านกองดามีหย่อมบ้านต่าง ๆ อยู่ 2 หย่อมบ้านคือ บ้านห้วยบง และบ้านกองดา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกข้าวไร่ ปลูกพริก และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู และไก่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ

การเดินทางจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านกองดา มีระยะทาง 65 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง 12 กิโลเมตร ทางลูกรัง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะใช้เวลาในการเดินทางราว 6 ชั่วโมง

ลักษณะของหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ไม่เป็นระเบียบ มีการสร้างบ้านเรือนแบบกระจัดกระจาย เป็นบ้านชั้นเดียว มีทั้งบ้านที่สร้างจากไม้ไผ่ และบ้านที่สร้างจากไม้เนื้อแข็ง พิกัดหมู่บ้าน N 470-059820 E 470-780860

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านห้วยบง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านผีปานใต้
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านใบหนา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ฮองกลาง

ประชากรบ้านกองดา

  • มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 47 หลังคาเรือน
  • จำนวนประชากรทั้งหมดมี 363 คน
  • ประชากรชาย 141 คน
  • ประชากรหญิง 222 คน

 ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกองดา

 

เดิมทีหมู่บ้านกองดายังไม่มีโรงเรียนนักเรียนต้องเดินไปเรียนที่บ้านห้วยบง ในปี พ.ศ. 2537 ได้เริ่มมีการสร้างศูนย์การเรียนขึ้นมาโดยมีครูคนแรก คือ ครูชนินทร์ ทำการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการสร้าง ศศช. ขึ้นใหม่ โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 15 คน

พฤศจิกายน 2555 ได้รับงบประมาณจาก Bangkok Chefs Charity เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนหลังเดิม และอาคารเรียนที่ได้รับงบประมาณจากองคมนตรี ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 และทำการส่งมอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress