กลุ่ม 06 แม่ฮอง

Print Friendly, PDF & Email

กลุ่ม 06 แม่ฮอง

จำนวนนักเรียน

นายวีระพล เกี๋ยงมณา
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มแม่ฮอง

นายสิงหพล  รุกขชาติ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่เกิบ
นายชัยยา  เรวดีภูมิ
ครู กพด
ศศช.บ้านแม่เกิบ
lae_027@hotmail.co.th
นายยี่โจ  เงินสุขใจ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
yeejo.nsk@gmail.com
นายนรินทร์  ก้านต่อดอก
ครู กพด
ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
นางสาวชลิดดา  ศิริธรรม
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ฮองใต้
chalitda_mju67@hotmail.com
นายนำโชค  นิมิตคีรีมาศ
ครู กพด.
ศศช.บ้านแม่ฮองใต้
IMG_0004นายเอกดนัย  มหามนตรี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยหวาย
tonblueguy@gmail.com
กพด8 นายธีรเชษฐ์ ภัลลภศิริ ศศช.บ้านห้วยหวายนายธีรเชฐษ์ พัลลภศิริ
ครู กพด.
ศศช.บ้านห้วยหวาย
759 นายเจตน์ สนธิคุณนายเจตน์ สนธิคุณ
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยบง
887 นางสาวศรัญญา สารินจานางสาวศรัญญา สารินจา
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยบง
นายเอลียา อรจง
ครู กพด.

ศศช.บ้านกองดา
066 วส่าที่ร้อยตรีหญิงกมลกานต์  ดีอุโมงค์ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลกานต์ ดีอุโมงค์น์
ครู กพด.
ศศช.บ้านกองดา

การเดินทางจากอำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress