ศศช.บ้านมะหินหลวง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านมะหินหลวง

บ้านมะหินหลวง
บ้านมะหินหลวงเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง(โปว์)เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมาเก่าแก่หลายชั่วคนถ้าจะนับกันแล้วประมาณร่วม ๒๐๐ ปีเห็นจะได้ บ้านมะหินหลวงมีชื่อเดิมว่า “หล่องพลอง” แปลว่าก้อนหินที่มีลักษณะกลมเกลี้ยงผิวเรียบแต่เดิมมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ๕-๖ หลังเท่านั้นหลังจากนั้นได้มีชาวกะเหรี่ยงจากที่อื่นมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้นทำให้ประชากรมีจำนวนมากต่อมามีชาวบ้านบางส่วนแยกไปอยู่หมู่บ้านข้างเคียง เช่น หมู่บ้าน นาเกียน หมู่บ้านใบหนา หมู่บ้านทีเนอะ และหมู่บ้านมะหินน้อย ปัจุบันหมู่บ้านมะหินหลวงมี ๒๑ หลังคาเรือน ๒๒ ครอบครัว

ประชากรทั้งหมด ๙๘ คน ชาย ๕๒ คน หญิง ๔๖ คน
เด็กนักเรียนทั้งหมด ๓๕ คน เป็นชาย ๑๙ คน เป็นหญิง ๑๖ คน

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
หมู่บ้านมะหินหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๑ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง ๔๕ กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ๓ ชั่วโมงบ้านมะหินหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านอื่นดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ โรงเรียนห่างหลวง หมู่ที่ ๑๒
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่บ้านทีเนอะ หมู่ที่ ๒๑
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่บ้านใบหนา หมู่ที่ ๔
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้าน นาเกียน หมู่ที่ ๓

ผู้นำชุมชน

  • นายเตะซาง มิตรสาธิต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายเคโจ มิตรสาธิต สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การตีมีด นายทิโบโล พายัพรักษ์ไพร
ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านมะหินหลวง

ได้รับอนุมัติจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี ๒๕๔๕ จากโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายแตโจ จำนวน ๒ ไร่ จากนายโนจันทร์ จำนวน ๑ ไร่ เป็นที่ของศูนย์การเรียนฯ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๔๕

การสื่อสารไม่มีระบบสื่อสารในศศช. ระบบไฟฟ้าใช้โซล่าเซลล์จากกรมพลังงาน ระบบประปาใช้ประปาภูเขา ห้องสุขามีไม่เพียงพอในการใช้มี ๑๐ หลังคาเรือน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress