ศศช.บ้านทีเนอะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทีเนอะ

บ้านทีเนอะ หมู่ ๒๑ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมูบ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) ทีเนอะ มาจากภาษากะเหรี่ยง “ทิ” ซึ่งแปลว่า “น้ำ” คำว่า “เหนอะ” แปลว่า “ไหลเข้าพื้นที่”

เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านเป็นต้นน้ำลำธารเล็ก ๆ แล้วหายไปในพื้นดินห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือประมาณ ๕๐๐ เมตร ชาวบ้านทีเนอะอาศัยในเบริเวณนี้มาเป็นเวลา ๒๐๐ ปีเศษ

ต่อมาได้มีการโยกย้ายครอบครัวไปอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงบ้างพอสมคาร ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ ครัวเรือน

บ้านทีเนอะนับถือศาสนาพุทธ ปนกับความเชื่อเรื่องผี และประเพณีประจำชนเผ่า ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับบ้านใบหนา
  • ทิศใต้ ติดกับบ้านาเกียน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านมะหินหลวง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านทีลอง

  ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีเนอะ
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ศศช.ทีเนอะได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดสร้างศูนย์การเรียนแห่งนี้ขึ้น เป็นจุดเปิดใหม่ พร้อมกับศูนย์การเรียนอื่น ๆ อีก ๙ จุด โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๑ ไร่จากนายโอดู เกตุโตกุล อบต.ประจำบ้านทีเนอะ ในขณะนั้น

คณะครูและชาวบ้านจึงดำเนินการปรับพื้นที่ และเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมาแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress