ศศช.บ้านแม่สอใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่สอใต้

บ้านแม่สอใต้ เริ่มแรกชาวบ้านได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กับลำห้วยน้ำแม่ลอก ต่อมาเกิดน้ำป่าไหลหลากพัดพาบ้านเรือนและทำลายพืชสวนไร่นาเสียหายจึงได้พากันอพยพออกจากที่เก่าและย้ายขึ้นมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ ณ ที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง (กระเหรี่ยงโปร์) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ,ผี ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายม้ามุ้ย ถนอมนิมิต ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อนายคุยโซ พันรำพึง

ข้อมูลประชากร 21 หลังคาเรือน
ช่วงวัย/ปี ชาย หญิง รวม
รวมทั้งสิ้น 48 36 84

ผู้นำชุมชน
นายธนโชติ พันลำพึง ผู้ใหญ่บ้าน
นายแยทุ โสมเสมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายมามุย จามรจารุเดช สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายคลือโจ โสมเสมา อาสาสมัครสาธารณสุข

ระบบสาธารณูปโภค
การสื่อสาร สามารถติดต่ิได้ทางโทรศัพท์ แต่สามารถใช้ได้ในบางจุด
ระบบไฟฟ้า เป็นแบบโซล่าเซลล์ ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อการใช้งาน
ระบบน้ำปะปา ใช้น้ำจากปะปาภูเขา

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สอใต้
ศศช. บ้านแม่สอใต้ เคยมีการเรียนการสอนมาหลายปีแล้ว ต่อมาได้มีการปิดศูนย์การเรียน อันเนื่องมาจากชาวบ้านยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับทาง ศศช. มากนัก ดังนั้นทางครูผู้สอนจึงได้ดำเนินการเสนอเรื่องไปยัง ศบอ. อมก๋อยทางผู้บริหารและคณะครูนิเทศก์ จึงลงความเห็นให้ทำการปิดศูนย์การเรียน เมื่อ พ.ศ. 2540

ต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางไปที่ ศบอ. เพื่อขอ ให้มีการดำเนินการขอให้มีการจัดตั้ง ศศช. ขึ้นอีกครั้ง ใน ปี พ.ศ. 2542 ทาง ศบอ. อมก๋อยจึงอนุมัติให้ใหม่ จัดตั้งศูนย์ฯขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาจึงถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress