ศศช.บ้านแม่สอเหนือ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่สอเหนือ

บ้านแม่สอเหนือ ตั้งอยู่  หมู่  17  บ้านแม่สอเหนือ  ตำบล นาเกียน อำเภอ อมก๋อย  จังหวัด เชียงใหม่ ประชากรของหมู่บ้านทั้งหมดเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโบว์มีกลุ่มบ้าน 2 กลุ่มแม่สอเหนือและแม่สอใต้ มีนายโก๊ะปวย   โสมเสมา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีนายชิดวย   จามรจารเดช เป็น อบต.ประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนา 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ กับ ศาสนาคริสต์

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ      ติดกับ   บ้านห้วยไก่ป่า  จ.แม่ฮ่องสอน
  • ทิศใต้        ติดกับ   บ้านผีปานใต้
  • ทิศตะวันออก    ติดกับ   บ้านแม่ลง
  • ทิศตะวันตก                    ติดกับ   บ้านห้วยครั่ง

ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศบ้านแม่สอเหนือเป็นภูเขาสูง  ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่บนยอดเขา
ลักษณะภูมิอากาศบ้านแม่สอเหนือมี 3 ฤดู ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน  และเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณยอดเขาทำให้มีลมพัดตลอดเวลา  จึงทำให้อากาศเย็นตลอดปี   ในฤดูหนาว จะมีทะเลหมอกมองแล้วสวยงามมาก

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยการทำไร่เลื่อนลอย   เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่และมีบางส่วนไปรับจ้างในตัวเมือง
ชาวบ้านจะประกอบอาชีพแบบพอเพียง ปลูกข้าวไว้กินเองประชาชนไม่ค่อยมีรายได้  และมีรายได้บางส่วนในการเลี้ยงสัตว์  เช่นเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่

การคมนาคม
การเดินทางจากในตัวอำเภอถึงหมู่บ้านแม่สอเหนือ ประมาณ 70 กิโลเมตรการคมนาคมของประชาชนส่วนใหญ่ใช้เส้นทางรถยนต์เพื่อไปอำเภออมก๋อย โดยใช้จักรยานยนต์ในการเดินทาง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากหมู่บ้านถึงอำเภออมก๋อย ประมาณ 4-5 ชั่วโมงถ้าหน้าฝนทางค่อนข้างลำบากอาจใช้เวลามากกว่านั้น

การใช้พลังงานสำหรับหุงอาหารและแสงสว่าง
ประชาชนบ้านแม่สอเหนือใช้ฟืนในการหุงอาหาร และในบ้านเรือนทุกหลังคามีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่สอเหนือ  มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการทำแสงสว่าง  ดำเนินโดยกรมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ศาสนา
ชุมชนบ้านแม่สอเหนือนับถือศาสนาพุทธและคริสต์

ผู้นำชุมชน

  • นาย ซางแคว โสมเสมา  ผู้ช่วยผ็ใหญ่บ้าน
  • นาย กิโจ พิไลแพร  สมาชิก  อบต.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นาย ซางแคว โสมเสมา ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
  • นาง นังมือ   จงดีหาญชัย ภูมิปัญญาด้านการทอผ้ามือ
  • นาย บือแด  เคียงอมร   ภูมิปัญญาด้านการใช้ยาสมุนไพร

สาธารณูปโภค
การสื่อสาร การใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษากะเหรี่ยงโปว์)
ระบบไฟฟ้า การใช้โซลาร์เซลล์
การประปา  ใช้ประปาภูเขาในการอุปโภค บริโภค
ห้องสุขา    ใช้ห้องสุขาที่ ศศช.สร้างให้ชุมชน 1 หลัง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สอเหนือ (ศศช.)
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สอเหนือได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.2544  จัดตั้งขึ้นโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีครู คนแรก คือ  นาย อนุชิต จับโจนาย ศศช.บ้านแม่สอเหนือ ตั้งอยู่  หมู่  17  บ้านแม่สอเหนือ  ตำบล นาเกียน อำเภอ อมก๋อย  จังหวัด เชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress