ศศช.บ้านผีปานใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านผีปานใต้

หมู่บ้านผีปานใต้ เป็นหย่อมบ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 10 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนายอยู่จัง ทวีทรัพย์ใหม่ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปร์ซึ่งอพยพมาจากบ้านแม่ลอกและผีปานเหนือ โดยการนำของแม่เฒ่าจีป่วยเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นและที่ทำกินไม่เพียงพอครั้งแรกมีเพียง2หลังคาเรือนเท่านั้นต่อมามีชาวบ้านย้ายมาเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 34 หลังคาเรือน 34 ครอบครัวจำนวนประชากร 169 คน

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านแม่สอเหนือ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยบง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านผีปานเหนือ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านห้วยครั่ง

ผู้นำชุมชน

  • นายปณพ ทวีทรัพย์ใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายถั่งใจ ไพรกันไพรบูลย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

ระบบสาธารณูปโภค

  • การสื่อสาร สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ แต่ต้องติดตั้งเสารับสัญญาณ
  • ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านใช้โซล่าเซลล์ แต่ในช่วงฤดูฝนไฟฟ้ามักจะไม่เพี่ยง่พอต่อการใช้งาน
  • ระบบปะปา ใช้น้ำจากปะปาภูเขา

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผีปานใต้ (ศศช.)
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2536 ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะพื้นที่(IPAD)จัดทำเป็นโรงเรียนสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ทางศูนย์การนอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนคือ นายสะมูเอระ วนาพิสมัย เข้ามาสำรวจความต้องการขอชุมชนและจัดสร้างศูนย์การเรียนฯโดยใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เกษตร ครูและนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยครูเชียงใหม่พร้อมทั้งชาวบ้านเพื่อใช้ในการให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน เนื่องจากศูนย์การเรียนฯสร้างขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่น จึงต้องมีการซ่อมแซมทุกปีโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนเป็นแล้วต่อมาปีพ.ศ.2548 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ จำนวน 120,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน

เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ประสบเหตุไฟไหม้ศูนย์การเรียน ทำให้ไม่มีอาคารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไป ทราบถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระดมความช่วยเหลือ เพื่อสร้างอาคารเรียน โดยสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 โดยจัดสร้างอาคารเรียน 2 อาคารในวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress