ศศช.บ้านทิกะเย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านทิกะเย

บ้านทิกะเยได้จัดตั้งมานานแล้วประมาณ 100 ปี โดยอพยพจากลำน้ำแม่ลอก ในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านทิกะเยมีบ้านเพียง 8 หลังคาเรือนเท่านั้น ชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ ( หรือยางแดง ) และจะเรียกตัวเองว่า โพลง (หมายถึง คน ) ส่วนใหญ่นับถือผี บางส่วนก็มีพุทธบ้าง ชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือนคือทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเช่น ปลูกข้าวไร่ ทำนาบ้างและเลี้ยงสัตว์พวก แพะ วัว หมู ไก่ เพื่อใช้ในการทำอาหารและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และหากว่างจากฤดูกาลเกษตรแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่ม –สาว จะเข้าไปรับจ้างทำงานในตัวเมือง ในปัจจุบันได้มีโครงการหลวงเข้ามาพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟบ้างแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพยั่งยืนไม่ถางป่าเพิ่มและลดปัญหาการปลูกฝิ่น

ปัจจุบันหมู่บ้านทิกะเย เป็นหย่อมบ้านของบ้านผีปานเหนือหมู่ที่ 10 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 30 หลังคาเรือน 34 ครอบครัว ประชากรทั้งหมด165 คน เป็นชาย 72 คน หญิง93 คน

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดกับ ลำนำห้วยแม่ลอก
  • ทิศใต้ ติดกับ หมู่บ้านใบหนา
  • ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่บ้านพลั่งแท
  • ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่บ้านผีปานเหนือ

ผู้นำชุมชน

  • นายติกัง ปราศจากอิทธิพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายงำผัด พัลลภศิริ อสม.
  • นางไตรมือ ทวีทรัพย์ใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายกัมมุย ปราศจากอิทธิพล ผู้นำทางพิธีกรรม

ลักษณะทางภูมิประเทศ
หมู่บ้านทิกะเยมีลักษณะเหมือนแอ่งกะทะเพราะล้อมรอบไปด้วยภูเขาซึ่งเป็นป่าเบญพรรณพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกถางเพื่อใช้ปลูกข้าวไร่จึงไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่แต่ทางด้านทิศตะวันตกมีแหล่งต้นน้ำซึมน้ำซับที่ใหลตลอดปีซึ่งชาวบ้านก็ใช้ต้นน้ำแห่งนี้ใช้บริโภค และด้านทิศเหนือก็เป็นลำน้ำแม่ลอกใหลผ่าน

เศรษฐกิจ ไม่ดีเนื่องจากชาวบ้านไม่มีรายได้ประจำ

การคมนาคม
พื้นที่การคมนาคมทางที่ใช้สัญจรเป็นทางลูกรังที่พอรถยนต์ไปได้ในฤดูแล้งเท่านั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้การเดินเท้าและมอเตอร์ไซด์

ศาสนา ชาวบ้านนับถือผีผสมกับพุทธ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ตีมีด, จักรสาน, วัฒนธรรม )
มีการจักรสาน จำพวกเครื่องมือใช้ในครัวเรือนอยู่บ้างเช่น บุ้งที่ใส่ของแบกของ ตะกร้าใส่ฟืน เสื่อสำหรับตีข้าวตากข้าว

การเดินทาง (ระยะทางจากตัวอำเภอ )
ระยะทางจากตัวอำเภออมก๋อยถึงพื้นที่หมู่บ้านทิกะเยประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงในช่วงฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน-เดือนมิถุนายน

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
การสื่อสาร ไม่มีวิทยุสื่อสารส่วนคลื่นสัญญานมือถือเฉพาะระบบเอไอเอสอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 2 กิโลเมตรต้องหาคลื่น
ไฟฟ้า ที่ใช้ในหมู่บ้านและในศศช.คือระบบแสงโซล่าเซล
ประปา ใช้ระบบประปาภูเขาใช้ท่อพีวีซีต่อจากแอ่งน้ำเข้าแทงค์หมู่บ้าน
ห้องน้ำ ในหมู่บ้านมีห้องน้ำอยู่ 6แห่ง ส่วนในศศช.มีห้องน้ำครูในโรงเรียน 1ห้องและของนักเรียน 2ห้อง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทิกะเย
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านทิกะเย ได้จัดตั้งครั้งแรกขึ้นเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ 2537 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ IDAP ต่อมาเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการต่อและได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างศูนย์การเรียนและวัสดุอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนให้กับศศช.ทิกะเยใน ปีพ.ศ 2541 และยังได้รับงบประมาณในการสร้างศูนย์การเรียนจากโครงการส่วนพระองค์เพื่อทดแทนหลังเก่าที่อยู่ในสภาพชำรุดใน ปีพ.ศ 2549 และในปี2553 ได้รับงบซ่อมแซมจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการปรับปรุงทำโรงอาหารและใช้เป็นห้องเรียนเสริมด้วยอีกหลัง
ปัจจุบันมีอาคารเรียนรวมกับห้องนอนครูหนึ่งหลัง และโรงอาหารรวมกับห้องเก็บของอีกหนึ่งหลัง มีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress