กลุ่ม 04 ผีปาน

Print Friendly, PDF & Email

กลุ่มผีปาน

จำนวนนักเรียน

นายนาฎครินทร์ กันตีฟอง
พน้กงานราชการ 
 ครูนิเทศก์ กลุ่มผีปาน

นายดำรงชัย  นาติ๊บ
 ครู กพด.
ศศช.บ้านผีปานใต้
นางสาวสายทอง  โป๊ะทู
ครู กพด

ศศช.บ้านผีปานใต้
นางสาวนัฏฐ์ชยา  คำปัน
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านทิกะเย
นายสินสมุทร  สุรินคำ
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านทิกะเย
นายสุรเดช  อินต๊ะ ศศช.แม่สอเหนือนายสุรเดช อินต๊ะ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่สอเหนือ
นายชูพอ  อภิบาลกุล
ครู กพด.
ศศช.บ้านแม่สอเหนือ
นายเอกราช  มอญไข่  ศศช.แม่สอใต้นายเอกราช มอญไข่
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่สอใต้
นายประพัฒน์  ค้ำจุนกระสินธุ์
ครู กพด.
ศศช.บ้านแม่สอใต้
กพด.9 นายรังสรรค์ สุภานายรังสรรค์ สุภา
ครู กพด.
ศศช.บ้านห้วยครั่ง
นายกวี ชงโคผดุงนายกวี ชงโคผดุง
ครู กพด.
ศศช.บ้านห้วยครั่ง
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress