ศศช.บ้านห้วยบง (สงิน)

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยบง

บ้านห้วยบง หมู่ที่ 19 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านย่อยของหนองอึ่งเหนือ และคำว่าห้วยบง หมายถึง ชื่อของไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมไผ่บงประเภทนี้จะมีในบริเวณหมู่บ้านนี้จำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้นำชื่อไม้ไผ่ดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน และชาวบ้านส่วนใหญ่ประประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน ส่วนสัตว์เลี้ยงที่สำคัญเช่น วัว ควาย ส่วนการคมนาคม รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ตลอดปีแต่ลำบากในช่วยฤดูฝน ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและผี

พิกัดที่ตั้ง
47Q0422148UTM1980745 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 967

ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นาย ปุโจ นามอุษา
ผช.ผญ.ชื่อ นายโซะแตะ พยุงกรรณิการ์
ส.อบต. ชื่อ นายเดชา นามอุษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดสาร ตะกร้ากะเหรี่ยง / งานตีมีด / งานทอผ้าประจำเผ่า

ระบบสาธารณูปโภค
การสื่อสาร – ใช้วิทยุสื่อสาร
ระบบไฟฟ้า – ใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
น้ำประปา – ใช้น้ำประปาภูเขา
ห้องสุขา – กำลังปรับปรุงใหม่

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยบง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยบง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมือ พ.ศ. 2545 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนจากทางโครงการของยูเนสโกและห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ โดยผ่านทางโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้รับการสนับสนุนในด้าน สือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และหลังจากนั้นได้มีครูประจำศูนย์ฯ เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในชุมชน

ปัจจุบันมี นายชูชาญ รัตนวิไลลักษณ์ และนายพงษ์อมร (ครูเอ็ม) เป็นครูประจำ ศศช.

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress