ศศช.บ้านหนองอึ่งใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านหนองอึ่งใต้

ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีห้วยหนองอึ่งไหลผ่าน ประชากรทั้งหมด เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปร์ มีภาษาเป็นของตนเอง
สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ๋ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เก็บผลผลิตไว้บริโภคเป็นส่วนใหญ่
สัตว์เลี้ยง ได้แก่ หมู วัว ไก่ ควาย
การคมนาคม ระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้าน ประมาณ 37 กม. รถยนต์เข้าได้ทุกฤดู (โฟว์วิน)
ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ และผี รองลงมาศาสนา คริสต์

พิกัดที่ตั้ง
47Q 0418891 uTm 1983385 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 731

ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน นายดีทัง ราศีสโรช
สมาชิก ส.อบต. นายสัมพันธ์ เปโพ
สมาชิก ส.อบต. นาย โหมะโจ่ ระพีเจิดสวัสดิ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการจักสาน นายแพลิ คมชายชาญ
ด้านการจักสาน นายเคโจ ระพีเจิดสวัสดิ์

ระบบสาธารณูปโภค
การสือสาร – โทรศํพท์ 053-319173
ระบบไฟฟ้า – โซล่าเซลล์
นำประปา – ประปาภูเขา
ห้องสุขา – มีการใช้หลายครัวเรือน / ห้องสุขา 1 ห้อง ในชุมชนมี ทั้งหมด ประมาณ 12 ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองอึ่งใต้
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองอึ่งใต้ ได้รับการสำรวจโดยครูคนแรกชื่อ นายวิบูลย์ รุจิเลศ และได้จัดสร้างโรงเรียนครั้งแรกเมื่อปี พศ. 2536 ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันจัดสร้างขึ้น ตัวอาคารทำด้วยไม้หลังคามุงด้วยคา ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2538 ได้มีนักศึกษาชมรม อาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากครูและชาวบ้าน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้รับงประมาณจากทางโครงการ สสท. ได้ต่อเติมและซ๋อมแซมอมาคารเรียน ซึ่งใช้เป็นสสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress