ศศช.บ้านสงินนุปอย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านสงินนุปอย

บ้านสงินนุปอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สงินนุปอย

พิกัดที่ตั้ง
47Q046706UTM1980278ความสูงจากระดับน้ำทะเล 967

ผู้นำชุมชน
นายโส๊ะบ่วย เผ่าพันธุ์พวงไพร ตำแหน่ง ผญ.บ้านหมู่ที่ 13

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. งานจัดสาน
2. งานตีมีด
3.งานทอผ้าพื้นบ้าน(กะเหรี่ยง)

ระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า – ไม่มี
โทรศัพท์ – ไม่มี
ห้องสุขา / ศศช.มี จำนวน 1 ห้อง ในชุมชน ไม่มี
อื่นๆ ไม่มี

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินนุปอย
ศศช.บ้านสงินนุปอย ตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. โดยได้รับงบประมาณจาก……….
ลักษณะอาคารเรียน …………….ผู้ที่เกียวข้องในการจัดตั้ง…………

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress