ศศช.บ้านสงินกลาง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านสงินกลาง

ลักษณะและที่ต้้ง
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา ประชากรเป้นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปร์
ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ – ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวนาทำไร่ เพื่อบริโภคสัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ หมู ,ไก่ ,วัว ,ควาย
เส้นทางการคมนาคม – ระยะทางอมก๋อยถึงชุมชนประมาณ 27 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าได้ถึงตลอดปี
การนับถือศาสนา – ศาสนาพุทธ (ผี) คริสต์

พิกัดที่ตั้ง
47Q0419325 UTM1980745 ความสูงจากระดับนำทะเล 967

ผู้นำชุมชน
นายวีระพงษ์ เผ่าพันธ์พวงไพร เป็นผญ.บ้าน (อยู่หย่อมบ้านสงินนุปอย)
นายเฉลิม ยศยิ่งยืนยง เป็นส.อบต. (อยู่บ้านสงินกลาง)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การจักสาน
– การตีมีด
– งานทอผ้าประจำเผ่า

ระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีใช้ทุกครัวเรือน
น้ำประปา หมู่บ้าน ใช้ประปาภูเขา
ห้องน้ำห้องส้วม ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 5 หลัง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินกลาง
ศูนย์กาเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินกลาง ก่อสร้างครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2535 ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว และสร้างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2536 ครูคนแรกคือ นายสุรชัย อินต๊ะปา ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2536 ได้มีครูบัวซอน วรรณภพ ได้มาย้ายเป็นครูประจำศูนย์แทน ส่วนครูสุรชัยได้ย้ายไปปฏิบัติงานในศศช.อื่น หลังจากนั้นครูบัวซอนได้ร่วมมือกับชาวบ้านได้สร้างอาคารหลังใหม่ให้มีสภาพคงทนถาวร โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2537 ทางกลุ่มผีห่วงน้อง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพคงทนถาวรจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress