กลุ่ม 03 สงิน

Print Friendly, PDF & Emailนายพงศ์อมร คำมณเฑียร
พน้กงานราชการ ครูนิเทศก์
กลุ่มสงิน

นางยุพิน ธนภัทรศักดิ์กุล
 พนักงานราชการ
ศศช.บ้านสงินกลาง
นางสาวสุรี  ปูโหล่ง
ครู กพด
ศศช.บ้านสงินกลาง
023-1-นายเชื้อ-แซ่โคว้นายเชื้อ แซ่โคว้
ครู กพด.

ศศช.บ้านสงินนุปอย
นางสาวนัสนันท์  อินตา
ครู กพด
ศศช.บ้านสงินนุปอย
023-3-นางอารียา-แซ่โคว้นางอารียา แซ่โค้ว
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านหนองอึ่งใต้
นางสาวจันทร์จิรา-คำโปธินางสาวจันจิรา คำโปธิ
ครู กพด.
ศศช.บ้านหนองอึ่งใต้
นายอัครเดช อาจทิพาฤกษ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านหนองอึ่งเหนือ
นางสุนิสา ชูชัยวุฒิกุล
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านหนองอึ่งเหนือ
014นายธีรพันธ์-นอฤทธิ์นายธีรพันธ์ นอฤทธิ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยบง
นายชูชาญ  รัตน์วิไลลักษณ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยบง

ศศช.บ้านสงินใหม่
(ไม่มีเด็กวัยเรียน)
120-นางสาวรวภรณ์-มาโนนางสาววราภรณ์ มาโน
ครู กพด.
ศศช.บ้านสงินใหม่
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress