ศศช.บ้านอูตูมใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านอูตูมใต้

บ้านอูตูมใต้ตั้งอยู่  หมู่ที่  6 ตำบลนาเกียน  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310  ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย  38   กิโลเมตร  ซึ่งหมู่บ้านอูตูมใต้ได้จัดตั้งเป็นเวลานานหลายปี แต่เดิม คำว่าอูตูมมาจากภาษาว่าโองโตง ซึ่งแปรว่า ตัวตุ่นอาศัยตามลำน้ำลำห้วยเป็นจำนวนมากหมู่บ้านอูตูมใต้สมัยก่อนอยู่ร่วมกันกับหมู่บ้านอูตูมเหนือและเป็นหมู่บ้านใหญ่ ที่ทำการไม่เพียงพอจึงมีคนแยกออกมาตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ คือหมู่บ้านอูตูมใต้ผู้ที่นำแยกมาเป็นคนแรก คือ นายโพะซ่อ จากนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

บ้านอูตูมใต้บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  จำนวนประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านมี 217  คน โดยมี นายดี จำปีจรูญเป็นผู้นำหมู่บ้านและมีนายแควจัง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  ทำนา  และเลี้ยงสัตว์  หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ  มีอากาศที่บริสุทธิ์  มีน้ำใช้ตลอดปี  ยังคงสมบรูณ์ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ        ติดกับ      หมู่บ้านสงินนุปอย
 • ทิศใต้        ติดกับ    หมู่บ้านทังที
 • ทิศตะวันออก    ติดกับ    หมู่บ้านอูตูมเหนือ
 • ทิศตะวันตก        ติดกับ    หมู่บ้านสงินใต้

ศาสนา/ภาษาที่ใช้       ศาสนาพุทธ ศาสนาผี และศาสนาคริสต์   ใช้ภาษากะเหรี่ยงโปว์
การประกอบอาชีพ          ทำไร่   ทำนา    ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
รายได้เฉลี่ยต่อปี            5000-10000    ต่อครัวเรือน

การบริการของรัฐ

 • สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด        สถานีอนามัยบ้านอูตูม
 • โรงเรียนสังกัด  สพฐ. ที่ใกล้ที่สุด             โรงเรียนบ้านอูตูม

ข้อมูลประชากร/ครัวเรือน

 • จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด    50        หลังคาเรือน
 • จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น                  67        ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรทั้งหมด        218        คน
 • จำนวนประชากรชาย        95        คน
 • จำนวนประชากรหญิง        123        คน

การใช้พลังงานสำหรับการหุงหาอาหาร และแสงสว่าง
ราษฎรบ้านอูตูมใต้ ส่วนใหญ่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหาร    หมู่บ้านอูตูมใต้เป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงหมู่บ้านชาวบ้านยังคงใช้ตะเกียง เทียนไข  สำหรับที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านอูตูมใต้ นั้น มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการให้แสงสว่าง  ซึ่งมีแผงโซล่าเซลล์จำนวน  12  แผง  และมีแบตเตอรี่ สำหรับสำรองไฟ จำนวน  12 ลูก และเมื่อเดือนมีนาคม  2549 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ได้ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด  1.5  กิโลวัตต์

ปัจจุบันหมู่บ้านอูตูมใต้ ได้รับโครงการโฮมโซล่าเซลล์  ราษฎรในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้

ผู้นำชุมชน

 • นายมุยโป้ะ บุษบาผยุง     ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายโคะจัง    –                 ตำแหน่ง   ผู้ช้วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายเงแคว จรูญกรพินธุ์     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายมุยแคว ปรัชญาภูวดล     ตำแหน่ง  ประธานสภา อบต
 • นายพินิจ  พนาลัยรำไพ        ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายอ่วยโจ  รำไพพนาลัย        ภูมิปัญญาด้านจักสาน
 • นาย ดี  จำปีจรูญ        ภูมิปัญญาด้านจักสาน
 • นายเปละ ผดุงบงกช        ภูมิปัญญาด้านจักสาน
 • นายยอแคว  ลิ่วระฆังทอง    ภูมิปัญญาด้านจักสาน
 • นายเปะมุย เขะเง        ภูมิปัญญาด้านตีมีด

ระบบสาธารณูปโภค

 • ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ใช้น้ำประปาภูเขา
 • มีสุขาใช้ในหมู่บ้านประมาณ 20 เปอร์เซ็น

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอูตูมใต้  
ศศช.บ้านอูตูมใต้ จัดตั้งโดยงบประมาณของ  กบร. เริ่ม โครงการในเดือนกันยายน 2535 โดยได้ส่งบุคลากรเข้ามาจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาขึ้นเป็นครั้งแรก  อาคารเรียนแบบชั่วคราว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ต่อมาได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคณะสังศาสตร์ เข้ามาสร้างอาคารในปี พุทธศักราช 2536 และได้จัดการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เรื่อยมา ในเดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2549 ทางศูนย์การเรียนได้รับงบประมาณโครงการซ่อมแซมส่วนพระองค์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยห้างคาร์ฟูจัดถวายงบประมาณ

ต่อมาวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2554 ได้รับงบสนันสนุนจัดสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลังจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราช

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress