ศศช.บ้านสงินเหนือ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านสงินเหนือ

หมู่บ้านสงินเหนือได้จัดตั้งนานแล้วประมาณ 70 ปี ที่ผ่านมาได้อพยพมาจากหมู่บ้านแม่ลอก โดยมีนายอินตา มาอยู่เป็นคนแรก ต่อมาก็มีการย้ายเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ จากหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น บ้านอูตูมใต้ บ้านอูตูมเหนือ ฯลฯ

ปัจจุบันมีชาวบ้านทั้งหมด 55 หลังคาเรือน 53 ครอบครัว ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ-ผี ใช้ภาษาที่สื่อสารประจำวัน คือ ภาษากะเหรี่ยงโปว์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ข้าว นาข้าว สวนกะหล่ำปลี สวนฟักทอง สวนมะเขือเทศ สวนพริก และเลี้ยงสัตว์ คือ วัว ไก่ หมู เป็ด และมีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างรายวัน โดยไปทำงานที่หน่วยจัดการต้นน้ำ แม่จ๊าง และไปรับจ้างในต่างจังหวัด คือ จังหวัดพะเยา

หมู่บ้านสงินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวีระพงษ์ มณีพวงไพร อยู่ที่บ้านสงินนุปอย มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่สองคนชื่อ นายสะโจ่ มิตรสาธิต อยู่บ้านสงินเหนือ และนายจางซอ ธวัชเลิศ อยู่บ้านสงินใหม่ มีกำนันชื่อนายภูมิชัย ประเสริฐ อยู่บ้านนาเกียน

ผู้นำชุมชน

  • นายวีระพงษ์ มณีพวงไพร ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายสะโจ่ มิตรสาธิต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายจางซอ ธวัชเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายเอ่งเซอร์ มัจฉาคีรีรัตน์ ความชำนาญ ตีมีด จักสาน
  • นายละแคว จรูญโกมล ความชำนาญ ตีมีด จักสาน
  • นางบัวผัด จันทาพูน ความชำนาญ ทำไม้กวาดดอกหญ้า
  • นางกิโงย จรูญโกมล ความชำนาญ สานเสื่อ
  • นางฮอ จรูญโกมล ความชำนาญ สานเสื่อ
  • นางโพรงอวยจรูญจำปี ความชำนาญ ทอผ้า
  • นางหมุ่ยปี บรรพค้ำจุน ความชำนาญ ทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภค
-การใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-น้ำประปาภูเขา
-ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีสุขาประมาณ 70 เปอร์เซ็น

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินเหนือ (ศศช.)
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งครั้งแรกในปี 2536 ของกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ มีครูคนแรกคือ นางสาวรัตนากร ตาเป๋ง ได้เข้ามาดำเนินการในโครงการอนุรักษ์สภาพป่า อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ(ภปร.) ครั้งแรกได้สร้าง ศูนย์การเรียนด้วยวัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่น สภาพไม่มั่นคงต่อมาท่านพระครูสุคันธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ได้เดินผ่านมาได้เยี่ยมชมการทำงานของครูและได้เห็นสภาพของศูนย์การเรียน จึงได้มอบงบประมาณ การก่อสร้างศูนย์การเรียน จำนวนเงิน 25,000 บาท โดยก่อสร้างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และครูศูนย์การเรียนเป็นอย่างดี

ต่อมาในช่วง เดือนกันยายน 2543 ได้มีนักศึกษา ค่ายใต้ดวงตะวันสานฝันการศึกษาจากมหาลัยรามคำแหง ได้มาสร้างอาคารเรียน ทางทิศตะวันออก ขึ้นอีกหลังหนึ่ง โดยมีหลังคากระเบื้อง ฝาป็นอิฐบล็อก โดยมีคณะออฟโรด เป็นผู้สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการก่อสร้าง โดยอาคารเดิมได้นำเป็นอาคารเรียนทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ และห้องเก็บของและใช้อาคารใหม่ เป็นสถานที่เรียนจนถึงปัจจุบัน โดยมี นางสาววิภา ชอบหัตถกรรม เป็นครูผู้ช่วย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 34 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 16 คน ผู้หญิง 18 คน นักศึกษา

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress