ศศช.บ้านทูจอง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทูจอง

บ้านทูจอง หมู่ที่ 8 ตำบล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การตั้งถิ่นฐาน เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่ภูเขาสูง การตั้งบ้านเรือนเริ่มก่อตั้งมาประมาณ 60 กว่าปี ครอบครัวนายเกอเว มาตั้งรกรากเป็นครอบครัวแรกต่อมาได้มีชาวกะเหรี่ยงได้อพยพมาจากที่ต่างๆมาอยู่รวมกันมากทำให้เกิดหย่อมบ้านทูจองขึ้น

ปัจจุบันบ้านทูจองมีจำนวนครัวเรือน 31 ครัวเรือน และ 29 หลังคา ประชากรทั้งหมดมี 125 คน เป็นชาย 58 คน เป็นหญิง 67 คน เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เนื้อที่ทำกินมีอยู่เท่าเดิมประชากรบางส่วนจึงได้แยกออกไปตั้งหมู่บ้านใหม่เรียกว่า บ้านแม่ลอกเหนือ

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับบ้านก๋องป๋อเหนือ
ทิศใต้ ติดกับบ้านนาเกียน
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านแม่ลอกเหนือ
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านก๋องป๋อใต้

ข้อมูลประชากร
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 29 หลังคา
จำนวนครัวเรือน 31 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 125 คน
หญิง 67 คน
ชาย 58 คน

สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพส่วนใหญ่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในบางฤดู
รายได้เฉลี่ย 6,000 บาท/คน/ปี
ประเพณี พุทธ
ศาสนา พุทธ

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านทูจอง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านทูจองเริ่มการศึกษาในรูปแบบการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตชาวไทยภูเขาเมื่อ พ.ศ 2539 โดยครูคนแรกคือ นายนาฎครินทร์ กันตีฟอง ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการก่อสร้างศูนย์การเรียน ต่อมาโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้ให้การสนับสนุนสังกะสีเพื่อใช้ทำหลังคาศูนย์การเรียนฯ หลังจากนั้นได้มีการซ่อมแซมและสร้างใหม่อีกหลายครั้งจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ 2546 ได้มีนักศึกษาจากชมรมชาวเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มาออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทและได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้ ปัจจุบันนี้ทาง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านทูจอง ได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress