ศศช.บ้านทังที

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทังที

บ้านทังที หมู่ที่ 20 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอ 38 กิโลเมตร หมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยแม่ลอกเดิมชื่อหมู่บ้าน ( ก่อไผหลู่ ) ตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี เป็นชาวไทยภูเขา (เผ่ากะเหรี่ยงโปว์) ซึ่งใช้ชีวิตร่วมกันแบบพี่น้องชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ – ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปีมีประปาภูเขาใช้

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของบ้านทังที ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 995 เมตร ลักษณะของป่าจะเป็นป่าร้อนชื้น และมีลำธาร

พิกัดที่ตั้งบ้านทังที 17 50 ‘ 52.38’’ N 98 10’ 54.78’’ E สูง 964 m ทรก.

เศรษฐกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการทำข้าวไร่ เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ รายได้ส่วนมากมาจาก การรับจ้าง ทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน มีการปลูกกะหล่ำปี ฟักทอง ขายเป็นบางราย และทำการค้าขายเล็กน้อยภายในหมู่บ้าน

การคมนาคม
สภาพถนนในการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
การคมนาคมขนส่ง ระหว่างบ้านทังทีกับภายนอกใช้รถยนต์ และจักรยานยนต์ ใช้ในการเดินทาง

ศาสนา
ขุมชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ และ ผี

ประชากร
จำนวนหลังคาเรือน 36 หลังคาเรือน
จำนวนครอบครัวทั้งหมด 40 ครอบครัว
ประชากรทั้งหมด 163 คน
ชาย 77 คน
หญิง 86 คน

ผู้นำชุมชน

  • นายแสวัน พนมนิมิต ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายเปะทู จรูญกมุท ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายเป็งสุข เปรมไผทพิทักษ์ ตำแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่บ้าน
  • นายเทียนชัย ร่วมรักษ์นที ตำแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่บ้าน

สาธารณูปโภค
การสื่อสาร –
ไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังน้ำ และ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปา ใช้น้ำประปาภูเขา
ห้องน้ำ ชุมชนส่วนใหญ่มีห้องน้ำใช้เกือบทุกหลังเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทังที
ศศช.บ้านทังที เริ่มก่อตั้งเมื่อ 22 ตุลาคม 2535 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทังที และชาวบ้านก๋องป๋อเหนือ เนื่องจากเด็กบ้านก๋องป๋อเหนือ จะได้มาเรียนที่ ศศช. ทังทีด้วย ศูนย์การเรียนฯสร้างขึ้นครั้งแรกมุงหลังคาด้วยหญ้าคา ต่อมาอาคารชำรุดใช้การไม่ได้ครูประจำศูนย์จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากพระครู สุคันธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณเป็นสังกะสี โดยสร้างศูนย์การเรียนฯ แบบกึ่งถาวร สร้างเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลานานมาก จึงทำให้ศูนย์การเรียนฯทรุดโทรมมากและในเดือนธันวาคม 2546 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ เป็นศูนย์การเรียนฯแบบกึ่งถาวรได้จัดการเรียนการสอนได้ไม่นาน

ในปี2549 ได้รับงบประมาณสร้างศูนย์การเรียนใหม่จากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนฯ ที่ถาวรและได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress