ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนหมู่บ้านก๋องป๋อใต้

บ้านก๋องป๋อใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย 47 กิโลเมตร ก่อตั้งหมู่บ้านมาประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง เดิมมีชื่อว่าหมู่บ้านแม่ลอก หรือเรียกว่า กอปอหลู่ ภาษาไทยเรียกว่า ก๋องป๋อใต้  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับบ้านทังที ระยะทาง 2 ก.ม.
ทิศใต้ ติดกับบ้านทูจอง ระยะทาง 5 ก.ม.
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านก๋องป๋อเหนือ ระยะทาง 5 ก.ม.
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านห่างหลวง ระยะทาง 6 ก.ม.

จำนวนประชากร/หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 290 คน จำนวนหลังคาเรือน 63 หลังคาเรือน
จำนวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน

ศาสนา/ภาษา นับถือศาสนาพุทธและความเชื่อเกี่ยวกับผี  ใช้ภาษากะเหรี่ยง (โปว์)
การประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์
รายได้เฉลี่ยต่อปี 6,000 – 7,000

ผู้นำชุมชน
นายนิทู เงินสุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน
นายกำพล วนาลีค้ำจุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายปิยะ วนาค้ำจุน สอบต.

ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายบ่ายวัน วนาค้ำจุน ภูมิปัญญาด้าน การจักสาน
นายปู่เส้า พนาค้ำจุน ภูมิปัญญาด้าน การตีมีด
นายหล้า พนาลัยอำรุง ภูมิปัญญาด้าน การจักสาน

สาธารณูปโภคในชุมชน
การสื่อสาร –
ไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังน้ำ และ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปา ใช้น้ำประปาภูเขา
ห้องน้ำ ชุมชนส่วนใหญ่มีห้องน้ำใช้เกือบทุกหลังเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านก๋องป๋อใต้
ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้ หมู่ 8 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจัดตั้ง ศศช.เมื่อ 28 กันยายน 2535 โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งครูเข้ามาดำเนินการจัดตั้งร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งมีนายบือบวย บริจาคที่ดิน โดยศูนย์การเรียนมุงด้วยหญ้าคา เปิดดำเนินการสอนได้ 10 เดือน

ต่อมาพระครูสุคนธศีลเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาศรมเป็นจำนวนเงิน 17,000.บาท เริ่มเมื่อ 19 กันยายน – 8 ตุลาคม 2536 จากนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2542

ปัจจุบันได้รับงบประมาณจากมูลนิธิคาร์ฟูแห่งประเทศไทย ถวายงบประมาณในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการจัดสร้างศูนย์การเรียนขึ้นใหม่และระบบประปาในศูนย์การเรียน ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน 100,000.บาท

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress